Cancer Screening and Support

How do I get screened?

Visit your doctor to learn what cancer screenings are right for you.

A senior gentleman sits up on an exam table as he reviews some recent test results with his doctor. The doctor is seated in front of the patient and holding out a tablet as he reviews the test with him.

این طرح چیست؟

OneCare (HMO D-SNP)، یکی از طرح‌های Medicare Medi-Cal، یک طرح نیازهای ویژه Medicare Advantage Special Needs Plan ویژه سالخوردگان کم‌درآمد و افراد دچار معلولیت است که همزمان واجد شرایط Medicare و Medi-Cal هستند. OneCare یعنی مراقبت کامل. همه مزایای Medicare و Medi-Cal شما در یک طرح پوشش داده می‌شوند و این کار دریافت مراقبت‌های بهداشتی مورد نیازتان را آسان‌تر می‌کند. با OneCare از
CalOptima Health، می‌توانید از میان بیش از 1500 پزشک و متخصص در اورنج کانتی انتخاب کنید که آماده خدمت به شما هستند.

هیچ‌گونه مبلغی به‌عنوان حق بیمه ماهانه و فرانشیز وجود ندارد. ما پوشش مربوط به نسخه‌ها، چشم‌پزشکی و بسیاری مزایای دیگر را ارائه می‌کنیم. ما خدمات حمل‌ونقل نامحدود برای رفتن به نوبت‌های پزشکی شما و بازگشت از آنها ارائه می‌کنیم.

برای اینکه واجد شرایط عضویت در OneCare باشید،

باید:

 • ساکن کانتی اورنج باشید

برای اینکه واجد شرایط عضویت در OneCare باشید،

باید:

 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید

برای اینکه واجد شرایط عضویت در OneCare باشید،

باید:

 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید

What should I expect at my cancer screening?

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.Cancer Screening Descriptions

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

Mammogram (breast cancer screening)

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید

Pap test or Pap smear (cervical cancer screening)

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید

Colonoscopy (colon cancer screening)

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید

Fecal Immunochemical Test (FIT) (colon cancer screening)

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید

Low-Dose Computed Tomography (LDCT) (lung Cancer)

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید
 • ساکن کانتی اورنج باشید

Does CalOptima Health cover cancer screenings?

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

Learn about benefits covered by CalOptima Health Medi-Cal
آشنایی با مزایای تحت پوشش خلاصه‌ای از مزایای OneCare را ببینید.

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

Learn about benefits covered by CalOptima Health OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
آشنایی با مزایای تحت پوشش خلاصه‌ای از مزایای OneCare را ببینید.

برای این که بدانید واجد شرایط هستید یا نه، با مرکز خدمات مشتریان OneCare به شماره‌های زیر تماس بگیرید.

Sources:

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://health.gov/myhealthfinder/doctor-visits/screening-tests/get-screened#take-action-tab دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.cancer.org/cancer/screening/get-screened.html?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIvsn_4_7DgAMVOCCtBh3ORwPHEAAYASAAEgKiw_D_BwE دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.cdc.gov/cancer/family-health-history/index.htm دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/ دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.cancer.org/cancer/types/breast-cancer/mammogram-tips-infographic/7-things-to-know-about-getting-a-mammogram-text-alternative.html دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.cancer.org/cancer/types/cervical-cancer/detection-diagnosis-staging/screening-tests/pap-test.html دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.cancer.org/cancer/diagnosis-staging/tests/endoscopy/colonoscopy.html دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.cancer.org/cancer/types/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/screening-tests-used.html دیدن کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر، با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 1-888- 587-8088 (TTY 711) تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می کنند. از راهنمای خودمراقبتی سرطان ما در https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html دیدن کنید.

در مورد ما
چگونه......
 • تماس با CalOptima
  شما میتوانید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید یا شخصا به ما مراجعه نمایید.

 • استفاده از پورتال اعضاء
  اطلاعات در مورد کارهایی که در پورتال اعضاء میتوانید انجام دهید ، مانند تغییر آدرس و انتخاب پزشک.
مشاغل
آخرین خبرها

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.