Medi-Cal

خدمات مترجم

درCalOptima ما به زبان شما صحبت میکنیم

ما به ارائه خدمات مورد نیاز اعضاء معتقدیم. ما میخواهیم از دسترسی شما به بهترین مراقبتهای درمانی اطمینان حاصل کنیم.

CalOptima به شما، فرهنگ و معتقدات شما احترام میگذارد. ما میخواهیم صحبت کردن شما با ما و ارائه دهنده مراقبتهای درمانیتان را تسهیل نماییم.

برای راحتتر بودن شما، CalOptima ارائه میکند:

  • کارمندانی که به زبان شما صحبت میکنند.
  • خدمات مترجم و زبان اشاره آمریکایی بدون هیچگونه هزینه ای برای نیازهای مراقبت درمانی شما . احتیاجی نیست که از دوستان یا افراد خانواده بخواهید برای شما ترجمه کنند.
  • شما میتوانید در 24 ساعت شبانه روز و طی 7 روز هفته خدمات مترجم برای خدمات زیردریافت نمایید:
    خدمات پزشکی مانند ملاقات با پزشک، ملاقاتهای بعد از ساعات اداری، خدمات مراقبتهای فوری، خدمات داروخانه و کلاسهای آموزشی سلامتی.
    خدمات غیر پزشکی مانند خدمات مشتریان، شکایات اعضاء، جلسات آشناسازی اعضاء.
  • اطلاعات آموزشی سلامتی واطلاعات ثبت نام بطور رایگان به چندین زبان چاپ میشوند.
  • اطلاعات به فرمهای دیگر مانند خط بریل، صوتی و چاپ درشت بطور رایگان ارائه میشوند.

فقط لازم است با شبکه درمانی خود یا CalOptima تماس بگیرید. برای ملاقاتهای برنامه ریزی شده، حتماً پنج روز کاری قبل از وقت ملاقات درخواست مترجم نمایید.

با بخش خدمات مشتریان CalOptima از طریق شماره زیر تماس حاصل نمایید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات