Medi-Cal

ارتباط با اعضا

کمک برای دریافت مراقبتهای درمانی ضروری

بخش رابط اعضا چیست؟

بخش ارتباط با اعضا به سالمندان، اعضاء معلول و دچار بیماریهای مزمن و الگوی کودک سالم کمک میکند. همچنین آنها میتوانند به اعضاء بی خانمان برای دریافت خدمات مراقبت درمانی کمک کنند. بخش ارتباط با اعضا برای دریافت مراقبتهای مناسب وخدمات ارجاع به موقع با عضو و ارائه دهندگان همکاری میکند. همچنین میتوانند عضو را درارتباط با منابع درمانی واجتماعی قرار دهند.

بخش رابط اعضا چگونه میتواند به شما کمک کند؟

آنها با ارائه دهندگان مراقبتهای درمانی، مدیران پرونده و سازمانها در سرتاسر اورنج کانتی همکاری میکنند تا اعضاء CalOptima را درسیستم مراقبت درمانی راهنمایی کنند.

آنها در مورد ملاقات با پزشک، حمل و نقل غیر پزشکی و مسائل مربوط به داروها کمک میکنند. همچنین میتوانند برای دریافت لوازم پزشکی مانند صندلی چرخدار، تعمیر صندلی چرخدار و دریافت عصا کمک کنند.

چگونه میتوانید با رابط اعضاء تماس بگیرید؟

با بخش خدمات مشتریان CalOptima از طریق شماره های زیر تماس بگیرید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات