Medi-Cal

مجوز از قبل

درخواست تایید قبلی به منظور ارائه خدمات ویژه درمانی

قبل از ارائه برخی از مراقبتها، پزشک یا متخصص شما باید از شبکه درمانی شما یا CalOptima مجوز دریافت نمایند. به این امر مجوز از قبل، تاییدیه پیشین یا تایید قبلی گفته میشود. به این معنی که شبکه درمانی شما یا CalOptima باید اطمینان حاصل نمایند که این مراقبت از لحاظ پزشکی ضروری است.

مراقبتی از لحاظ پزشکی ضروری شناخته میشود که جان شما را نجات دهد، از بروز بیماریهای جدی و معلولیت پیشگیری نماید یا درد شدید را از بین ببرد.

خدمات ذکر شده در زیر همیشه به مجوز از قبل نیاز دارند، حتی اگر از طریق ارائه دهنده در شبکه درمانیتان یا در شبکه CalOptima ارائه شوند:

  • بستری شدن در بیمارستان
  • خدمات ارائه شده در خارج از منطقه خدمات رسانی CalOptima
  • جراحیهای سرپایی
  • مراقبتهای بلند مدت در مراکز پرستاری
  • درمانهای تخصصی

برای مراقبتهای اضطراری حتی اگر در خارج از شبکه ارائه شود، هرگز نیاز به مجوز قبلی ندارید. این امر شامل زایمان میشود.

اگر مایل هستید که درخواست مجوز قبلی نمایید، لطفاً با ارائه دهنده مراقبتهای اولیه (PCP) یا متخصص خود تماس بگیرید.

در زیر فهرست کدهای رسیدگی که احتیاج به مجوز قبلی از طرف ارائه دهنده شما دارد، آمده است:

کدهای رسیدگی 2021

اکتبر- دسامبر 2021  فهرست کدهای رسیدگی که به مجوز قبلی احتیاج دارند، قابل اجرا 10/01/2021.

جولای- سپتامبر 2021  فهرست کدهای رسیدگی که به مجوز قبلی احتیاج دارند، قابل اجرا 07/01/2021.

آوریل - ژوئن 2021  فهرست کدهای رسیدگی که به مجوز قبلی احتیاج دارند، قابل اجرا 04/01/2021تا 06/30/2021.

ژانویه -مارس 2021  فهرست کدهای رسیدگی که به مجوز قبلی احتیاج دارند، قابل اجرا 01/01/2021تا 03/31/2021.

کدهای رسیدگی 2020

اکتبر- دسامبر 2020  فهرست کدهای رسیدگی که به مجوز قبلی احتیاج دارند، قابل اجرا 10/01/2020.

جولای- سپتامبر 2020  فهرست کدهای رسیدگی که به مجوز قبلی احتیاج دارند، قابل اجرا 07/01/2020.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات