Medi-Cal

مدارک اعضاء

چیزهایی که ممکن است نیاز داشته باشید

Document with arrow pointing down icon

کتابچه راهنمای اعضاء مدیکل (Medi-cal) را دانلود نمایید Download PDF Icon. این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

Document with arrow pointing down icon

دانلود راهنمای ارائه دهندگان مدیکل 2024 Download PDF Icon از راهنمای ارائه دهندگان برای یافتن پزشک، متخصص و دیگر ارائه دهندگان در نزدیکی خود استفاده نمایید.

Document with arrow pointing down icon

آخرین خبرنامه اعضاء Download PDF Icon راهکارهایی برای سالمتر نگاه داشتن خود و خانواده تان را مطالعه نمایید

فرمهای متداول اکثر فرمهای مورد نیاز را در این محل پیدا میکنید.

حقوق شما کمکهای زبانی، اطلاعیه عدم تبعیض و دیگر اطلاعات سودمند.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات