Medi-Cal

مدارک اعضاء

چیزهایی که ممکن است نیاز داشته باشید

کتابچه راهنمای اعضاء مدیکل (Medi-cal) را دانلود نمایید . این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

Document with arrow pointing down icon

اشتباهات تصحیح شده کتابچه راهنمای اعضا را دانلود نمایید Download PDF Icon این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

Document with arrow pointing down icon

برگه صحیح B را برای دفترچه راهنمای اعضای Medi-Cal دانلود کنید Download PDF Icon این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

Document with arrow pointing down icon

دانلود راهنمای ارائه دهندگان مدیکل 2023 Download PDF Icon از راهنمای ارائه دهندگان برای یافتن پزشک، متخصص و دیگر ارائه دهندگان در نزدیکی خود استفاده نمایید.

Document with arrow pointing down icon

آخرین خبرنامه اعضاء Download PDF Icon راهکارهایی برای سالمتر نگاه داشتن خود و خانواده تان را مطالعه نمایید

فرمهای متداول اکثر فرمهای مورد نیاز را در این محل پیدا میکنید.

حقوق شما کمکهای زبانی، اطلاعیه عدم تبعیض و دیگر اطلاعات سودمند.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات