Medi-Cal

مدارک اعضاء

چیزهایی که ممکن است نیاز داشته باشید

کتابچه راهنمای اعضاء مدیکل (Medi-cal) را دانلود نمایید . این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

Document with arrow pointing down icon

دانلود راهنمای ارائه دهندگان و داروخانه های مدیکل (Medi-Cal) سال2021  راهنمای ارائه دهندگان و داروخانه ها را برای یافتن پزشک، متخصص، داروخانه و دیگر ارائه دهندگان در منطقه خود استفاده کنید.

Document with arrow pointing down icon

دانلود فهرست داروهای تایید شده مدیکل (Medi-Cal)   فهرست داروهای تایید شده مدیکل CalOptima شامل داروهای تحت پوشش در گروههای ژنریک و تجاری (اگر موجود باشد) است.

Document with arrow pointing down icon

آخرین خبرنامه اعضاء  راهکارهایی برای سالمتر نگاه داشتن خود و خانواده تان را مطالعه نمایید

فرمهای متداول اکثر فرمهای مورد نیاز را در این محل پیدا میکنید.

حقوق شما کمکهای زبانی، اطلاعیه عدم تبعیض و دیگر اطلاعات سودمند.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات