Medi-Cal

برنامه داروخانه

مزایای داروخانه و داروی شما

تغییر در مزایای دارویی مدیکل سال 2022

سازمان خدمات درمانی (DHCS) مزایای دارویی شما را درتاریخ 1 ژانویه 2022 تغییر خواهد داد. داروهای نسخه دار شما تحت پوشش "Medi-Cal Rx" قرار خواهند گرفت. DHCS با پیمانکار جدید (Magellan) همکاری می کند تا خدمات Medi-Cal Rx را ارائه دهد.

این موضوع بر روی واجد شرایط بودن یا مزایای Medi-Cal شما تأثیری ندارد. شما از 1 ژانویه 2022، داروهای نسخه دار تحت پوشش Medi-Cal را به جای CalOptima از طریق Medi-Cal Rx دریافت خواهید کرد.

اگر در مورد Medi-Cal Rx سؤالات کلی دارید، با خط کمک تلفنی اعضای DHCS Medi-Cal توسط شماره
800-541-5555 تماس بگیرید. برای TTY با شماره 7077-430-800 ، در روزهای دوشنبه تا جمعه و از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر تماس بگیرید.

CalOptima فهرستی از داروهای تحت پوشش (CalOptima هزینه‌شان را می‌پردازد) تهیه کرده است. این پوشش زمانی برقرار است که شما دارو را از داروخانه شبکه همکار با CalOptima تهیه کنید. این فهرست را فهرست داروهای تایید شده نیز می‌نامند. مسئولیت پرداخت هزینه داروها بر عهده شما نیست. برای یافتن داروخانه، از ابزار جستجوی آنلاین داروخانه استفاده کنید یا به راهنمای ارائه‌دهندگان در بسته اعضا مراجعه کنید.

Mortal Pestle Icon

جستجوی داروخانه برای یافتن داروخانه نزدیک خود از ابزار جستجو استفاده کنید.

دانلود فهرست داروهای تایید شده  ارائه دارو به صرف وجود نام آن در فهرست داروهای تایید شده تضمین شده نیست.

دانلود فهرست گام-درمانی و احتمال-درمانی  برای برخی بیماری‌ها، ممکن است ابتدا مجبور به مصرف یکی از داروهای ارزان‌تر فهرست که برای بیشتر افراد موثر بوده است، شوید. به این روند، گام-درمانی یا احتمال-درمانی می‌گویند.

روش ارائه درخواست داروهای خارج از فهرست داروهایی تایید شده

اگر داروی تجویز شده در فهرست داروهایی تایید شده CalOptima نباشد، لازم است که ابتدا CalOptima آن را تایید کند. پزشک یا داروخانه باید درخواست مجوز قبلی را پر کند. داروخانه و پزشک با هماهنگی یکدیگر آن فرم را برای رسیدگی به CalOptima می‌فرستند. همه داروخانه‌ها و پزشکان شبکه CalOptima این فرم را در اختیار دارند.

درخواست تایید را می‌توانید به ما نیز ارائه کنید. با خدمات مشتریان تماس بگیرید یا درخواست‌ مجوز قبلی دارو را آنلاین را پر کنید (در زیر). برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مجوز قبلی، به کتابچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

درخواست‌نامه آنلاین مجوز قبلی دارو این فرم را در صورتی می‌توانید پر کنید که پزشک دارو را برایتان تجویز کرده باشد. اگر نسخه پزشک را در اختیار نداشته باشید، نمی‌توانید این فرم را پر کنید.

دیگر اطلاعات مهم مربوط به داروخانه

تغییر فهرست داروهای تایید شده ما فهرست داروهای تایید شده را هر 3 ماه یک بار بازبینی می‌کنیم. خلاصه تغییرات در اختیار شما قرار می‌گیرد. درباره تغییرات فهرست داروهای تایید شده که ممکن است بر روی وضعیت شما تاثیر بگذارد، با پزشک‌تان مشورت کنید.

فراخوانی و گردآوری داروها لازم است که از زمان فراخوانی یا گردآوری دارو از بازار آگاه شوید. درباره جزییات فراخوانی و گردآوری دارو که ممکن است بر روی شما تاثیر بگذارد، با پزشک‌تان مشورت کنید.

ابزار دارویی MedImpact برای فراهم کردن امکان دسترسی شما به ابزاری سودمند، از MedImpact کمک گرفته‌ایم. برای مشاهده همه داروهای تحت پوشش CalOptima یک حساب MedImpact بسازید. همچنین می‌توانید ببینید که آیا داروی ژنریک یا گزینه ژنریک جایگزین برای داروی شما وجود دارد یا خیر. این ابزار همچنین مشخص می‌کند که آیا داروی مصرفی شما با داروهای دیگر تداخل دارد یا خیر. عوارض جانبی داروها را نیز می‌توانید ببینید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات