Medi-Cal

تغییردرداروهای تایید شده

اطلاع به شما

ممکن است هر 3 ماه یکبار، کمیته دارو و درمان CalOptima (P&T) تغییراتی درفهرست داروهای تایید شده به وجود آورد. این کمیته شامل پزشکان وداروسازان است که در مورد قرار دادن داروها در فهرست تصمیم میگیرند.

در زیر تغییرات به وجود آمده در هر جلسه را مشاهده میکنید. لطفاً در مورد تغییراتی که در داروهای مصرفی شما به وجود آمده با پزشکتان مشورت نمایید.

خلاصه 2021

آگوست 2021  تغییر در داروهای تایید شده

می 2021   تغییر در داروهای تایید شده

فوریه 2021   تغییر در داروهای تایید شده

خلاصه 2020

نوامبر 2020  تغییر در داروهای تایید شده

آگوست 2020  تغییر در داروهای تایید شده

می 2020   تغییر در داروهای تایید شده

فوریه 2020   تغییر در داروهای تایید شده

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات