Medi-Cal

فراخوانی و گردآوری داروها

مطلع نگاه داشتن شما

بخش داروو درمان CalOptima Health’s هر 3 ماه یک بار فهرست داروهای فراخوانده و گردآوری شده را بررسی میکند. خلاصه تغییرات در اختیار شما قرار می‌گیرد. ما به شما، تجویز کننده شما و داروخانه تان در مورد فراخوان Class I یا Class II یا زمانی که دارواز بازار گردآوری شده اطلاع میدهیم.

در زیر تغییرات به وجود آمده در هر بررسی قید شده است. درباره جزییات فراخوان یا گردآوری داروهایی که ممکن است بر روی وضعیت شما تاثیر بگذارد، با پزشک‌تان مشورت کنید.

خلاصه های 2023

نوامبر 2023 Download PDF Icon فراخوانی و گردآوری داروها

آگوست 2023  فراخوانی و گردآوری داروها

مه 2023  فراخوانی و گردآوری داروها

فوریه 2023  فراخوانی و گردآوری داروها

خلاصه های 2022

نوامبر 2022  فراخوانی و گردآوری داروها

آگوست 2022  فراخوانی و گردآوری داروها

مه 2022  فراخوانی و گردآوری داروها

فوریه 2022  فراخوانی و گردآوری داروها

خلاصه های 2021

نوامبر2021   فراخوانی و گردآوری داروها

آگوست 2021   فراخوانی و گردآوری داروها

مه 2021  فراخوانی و گردآوری داروها

فوریه 2021  فراخوانی و گردآوری داروها

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات