Medi-Cal

فرم شکایت و تجدیدنظر

پس از پر کردن فرم زیر بر روی گزینه ”ارسال“ (Submit) کلیک کنید. سپس مطالب را مرور کنید و از درستی آنها مطمئن شوید. در صورت درست بودن مطالب، دوباره بر روی گزینه ”ارسال“ (Submit) کلیک کنید تا فرم برای ما فرستاده شود. اگر برای پر کردن این فرم به راهنمایی نیاز داشتید، با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

* = این قسمتها را باید پاسخ دهید

Thursday, June 8, 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات