OneCare Connect

اسناد مهم دیگر

Document with arrow pointing down icon

کمکهای زبانی   ما به زبان شما صحبت می‌کنیم. ما خدمات ترجمه، شامل زبان اشاره آمریکا را به صورت رایگان برای همه امور درمانی به شما ارائه می‌کنیم. لزومی ندارد که از بستگان یا دوستان به عنوان مترجم استفاده کنید.

Document with arrow pointing down icon

ااطلاعیه روش حفظ حریم شخصی   CalOptima طبق قانون ایالتی و فدرال باید از اطلاعات پزشکی شما محافظت کند. با روش حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و روش و دلایل تبادل آن با دیگران آشنا شوید.

Document with arrow pointing down icon

اطلاعیه ممنوعیت تبعیض   اعمال تبعیض عملی غیرقانونی است. CalOptima مستثنی کردن افراد یا رفتار دوگانه بر اساس نژاد، رنگ پوست، تابعیت، سن، معلولیت یا جنسیت را طبق قوانین حقوق مدنی فدرال مجاز نمی‌دانند.

Document with arrow pointing down icon

خبرنامه‌های اطلاعیه سالانه   اطلاعیه‌هایی را که در پایان هر سال برایتان می‌فرستیم، بخوانید.

Document with arrow pointing down icon

استانداردهای دسترسی به مراقبتها در CalOptima - 2019  توصیف کوتاهی از استانداردهای دسترسی برای اعضاء CalOptima OneCare (HMO) و برنامه OneCare Connect Cal MediConnect ( برنامه مدیکر-مدیک اید) .

Document with arrow pointing down icon

اهداف و دستاوردهای برنامه بهبود کیفیت   با برنامه‌های ما در زمینه بهبود دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت آشنا شوید.

قوانین بهترین مدارک موجود قوانین مربوط به مرکز خدمات مدیکر و مدیک اید را مطالعه نمایید.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-800-960-9070
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • ما هنوز از طریق تلفنهای خدمات مشتریان، خدمات خود را به اعضا ارائه میکنیم و به دستورالعملها برای کاهش احتمال انتقال COVID-19 پایبند هستیم. ساختمان ما برای حضور ملاقات کنندگان بسته است.
 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.