شما میتوانید تقلب و سوء استفاده را گزارش دهید

تلفن اصول اخلاق و تطبیق 4171-877-837-4417

با ما تماس بگیرید

در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا سوء مصرف، ما به شدت شما را تشویق میکنیم که با اخلاق و تطبیق به شم1-877-837-4417اره 14417 تماس بگیرید. همچنین میتوانید فرم معرفی مشکوک به تقلب یا سوء استفاده CalOptima را استفاده نمایید.

در زمان گزارش فعالیتهای فریبکارانه لازم نیست نام خود را به ما بگویید.

 

Document with arrow pointing down icon

دانلود فرم معرفی مشکوک به تقلب یا سوء استفاده   این سند محرمانه شامل دستورالعمل چگونگی تکمیل فرم و آدرس محل ارسال میباشد.

تماس با ما
  • Providers and other health care professionals with questions regarding Medi-Cal, OneCare Connect, OneCare or PACE can call the Provider Relations department at 714-246-8600 or email با خدمات مشتریان Medi-Cal تماس بگیرید
    شما میتوانید طی 24 ساعت شبانه روز و در7 روز هفته ازطریق تلفن یا آنلاین با ما تماس بگیرید.
    1-888-587-8088 شماره رایگان
    1-855-694-2929 TDD/TTY


  • ما به زبان شما صحبت میکنیم
    درخواست خدمات مترجم
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات