Thông Tin về COVID-19 cho Thành Viên

Thông tin về Bệnh Vi-rút Corona Năm 2019 (COVID-19), bao gồm các triệu chứng, cách tự bảo vệ bản thân, cách liên hệ với CalOptima và cách nhận sự chăm sóc.
Tìm hiểu thêm

COVID-19 Provider Information

Updates for providers on CalOptima’s response to COVID-19 and information about your interactions with our employees and members.
Learn More

COVID-19 Community Partner Information

An update on CalOptima’s response to COVID-19 and information about your interactions with our employees and members.
Learn More

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
  • Liên Lạc Với CalOptima
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

  • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
    Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất