Trong suốt thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (public health emergency, PHE) do COVID-19, những người thụ hưởng Medi-Cal vẫn được ghi danh vào chương trình.

Nếu thông tin liên lạc hoặc hoàn cảnh gia đình của quý vị đã thay đổi, xin cập nhật thông tin của quý vị ngay hôm nay bằng cách liên lạc với Sở Xã Hội Quận Cam ở số 1- 800-281-9799. Thực hiện việc này có thể giúp quý vị giữ sự đài thọ Medi-Cal của mình khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 chấm dứt.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Quý Vị

CalOptima Health được biết rằng những người không được sự ủy quyền đang thực hiện những chuyến thăm tự phát đến nhà của các thành viên của chúng tôi. Họ yêu cầu được xem số ID CalOptima Health và các thông tin cá nhân khác của quý vị và đôi khi tự giới thiệu họ là nhân viên của CalOptima Health. Những người không được sự ủy quyền này có thể tặng một chiếc điện thoại không dây miễn phí nếu quý vị chia sẻ thẻ ID CalOptima Health và các thẻ ID khác do chính phủ cấp (như bằng lái xe hoặc thẻ An Sinh Xã Hội).

Xin quý vị biết rằng những người này không phải là nhân viên của CalOptima Health và nhân viên của CalOptima Health không bao giờ đến thăm nhà của các thành viên mà không làm hẹn trước. CalOptima Health không tặng điện thoại không dây miễn phí. Xin giữ kín thông tin cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị đã cung cấp số ID CalOptima Health của mình cho một người không được sự ủy quyền, xin báo cáo sự việc này với CalOptima Health ở số điện thoại miễn phí 1-888-587-8088 (TTY 711) và yêu cầu đặt mật khẩu bảo mật cho tài khoản CalOptima Health của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu xác minh các hoạt động của tài khoản CalOptima Health của quý vị và xem xét Thông tin Sức khỏe được Giữ kín (Protected Health Information, PHI) của quý vị.
Nếu có những hoạt động không được sự chấp thuận của quý vị trong tài khoản, xin gọi cho CalOptima Health ở số điện thoại ở trên hoặc gửi email đến Fraud@CalOptima.org.

Xin giữ an toàn bằng cách bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị khỏi những người không được sự ủy quyền.

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
  • Liên Lạc Với CalOptima
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

  • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
    Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất