About CalOptima Health

Financial and Budget Information

Audited Financials

Fiscal Year 2022–23 Audited Financials 

Operating and Capital Budget

Fiscal Year 2023–24 CalOptima Health Operating and Capital Budget (as approved in June 2023) 

Monthly Financial Summary

June 2024 Financial Summary 

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.