Chương trình Medi-Cal Mở rộng

Đài thọ cho Tất cả Mọi người

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận các phúc lợi Medi-Cal toàn phần!

Bất Kể Tình Trạng Nhập Cư Như Thế Nào

 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, sẽ có nhiều người hội đủ điều kiện để nhận các phúc lợi Medi-Cal toàn phần.
 • Việc ghi danh để nhận hoặc sử dụng chương trình Medi-Cal không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị.
 • Mọi người đều có thể nộp đơn ghi danh.

Sự Hội Đủ Điều Kiện

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận Medi-Cal toàn phần nếu quý vị:

 • Sống tại tiểu bang California
 • Từ 26 đến 49 tuổi
 • Đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và sự hội đủ điều kiện của hộ gia đình.

Các Dịch Vụ Đều Miễn Phí

Chương trình Medi-Cal Toàn phần đài thọ:

 • Buổi khám với bác sĩ
 • Thuốc theo toa
 • Chích ngừa
 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần
 • Chăm sóc khi sử dụng chất kích thích
 • Chăm sóc nhãn khoa và kính mắt
 • Chăm sóc nha khoa
 • Dụng cụ trợ thính
 • Dịch vụ chuyên chở
 • Chăm sóc tại nhà
 • Chăm sóc dài hạn
 • Dịch vụ cấp cứu
 • Giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa
 • Và nhiều hơn nữa!

Ghi danh cho chương trình Medi-Cal

Quý vị có thể nhận trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ và thông qua những tổ chức đáng tin cậy trong cộng đồng.

Other ways to apply: Medi-Cal enrollment navigators are available in person or by phone through some community-based organizations so you can get help applying for Medi-Cal.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Những phúc lợi này có phải là một phần của quy định về gánh nặng xã hội hay không?

Chính phủ Hoa Kỳ không xem việc nhận các phúc lợi chăm sóc y tế, thực phẩm, và nhà ở là một phần của quy định về gánh nặng xã hội.

Đọc thêm quy định về gánh nặng xã hội

Thông tin cá nhân của tôi có được giữ kín khi tôi nộp đơn cho chương trình Medi-Cal không?

Khi quý vị nộp đơn cho chương trình Medi-Cal, thông tin cá nhân của quý vị được giữ kín. Thông tin chỉ được sử dụng để biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Nếu tôi không ở trong độ tuổi từ 26 đến 49 thì sao?

Cư dân của tiểu bang California dưới 26 tuổi và trên 50 tuổi đều đã hội đủ điều kiện cho chương trình Medi-Cal toàn phần.

Bộ công cụ cho các Cơ quan Cộng tác trong Cộng đồng

Tờ rơi, tờ áp phích, Những Câu Hỏi Thường Gặp, nội dung truyền thông xã hội và nhiều tài liệu khác có thể tải xuống để chia sẻ thông tin về sự đài thọ Medi-Cal cho tất cả mọi người. (Sẽ Thông báo Chi tiết) Tờ rơi, tờ áp phích, Những Câu Hỏi Thường Gặp, nội dung truyền thông xã hội và nhiều tài liệu khác có thể tải xuống để chia sẻ thông tin về sự đài thọ Medi-Cal cho tất cả mọi người.  

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.