Health and Wellness

Các loại Vắc-xin ngừa COVID-19

Để bảo vệ bản thân và những người thân.

Hãy chích ngừa để giúp cơ thể xây dựng khả năng bảo vệ chống lại vi-rút gây ra bệnh COVID-19.

Làm cách nào để được chích ngừa:

  • Xin vào trang mạng ww.myturn.ca.gov  hoặc gọi ở số 1-833-422-4255 để đặt lịch hẹn hoặc tìm một địa điểm chích ngừa mà không cần hẹn trước gần nơi ở của quý vị
  • Xin làm hẹn trên mạng tại www.othena.com  
  • Xin gọi cho nhà thuốc tại địa phương của quý vị
  • Nếu quý vị là một thành viên của CalOptima Health, quý vị cũng có thể gọi cho nhóm y tế hoặc bác sĩ gia đình của quý vị
  • Nếu quý vị là một thành viên của CalOptima Health, quý vị cũng có thể gọi cho nhóm y tế hoặc bác sĩ gia đình của quý vị

Làm Cách Nào Để Liên Lạc với CalOptima Health

Xin liên lạc với văn phòng Dịch Vụ CalOptima Health ở những số điện thoại miễn phí dưới đây. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

  • Medi-Cal: 1-888-587-8088 (TTY 711)
  • OneCare (HMO D-SNP): 1-877-412-2734 (TTY 711 )
  • Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người Cao niên 1-844-999-7223 (TTY 1-714-468-1063)
About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.