Health & Wellness

CalFresh

Thực phẩm bổ dưỡng. Tăng cường sức khỏe.

Get more money for groceries. A family of four may be eligible for up to $939* from CalFresh each month.

Là một thành viên của CalOptima, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CalFresh, và giờ đây việc nộp đơn sẽ dễ dàng hơn thông qua CalOptima!

Chương trình CalFresh là gì?

Chương trình CalFresh có thể giúp quý vị có thêm tiền để mua những loại thực phẩm bổ dưỡng — tối đa $291* cho một người và tối đa $973* cho một gia đình gồm bốn thành viên. Số tiền hàng tháng được dựa trên các yêu cầu về sự hội đủ điều kiện, bao gồm tổng số người trong gia đình, mức thu nhập và các chi phí. Chương trình cung cấp các phúc lợi dưới dạng thẻ debit (thẻ ghi nợ) có thể sử dụng tại các cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và trên mạng, như tại Albertsons, Vons, Amazon và Walmart.

Những cách khác để nộp đơn

Nộp đơn trực tiếp hoặc qua điện thoại với những cơ quan sau đây.

County of Orange Social Services Agency (SSA)

1-800-281-9799
Xin vào trang mạng sssregionlocator.ocssa.net để tìm một văn phòng của Sở Xã Hội.

2-1-1 Orange County

Xin gọi số 211 hoặc nhắn tin đến số 898211 với nội dung là Mã số vùng

Access California Services

1-714-917-0440
631 S. Brookhurst St., Suite 107
Anaheim, CA 92804

Community Health Initiative of Orange County

1-855-927-8333
1505 E. 17th St., Suite 121
Santa Ana, CA 92705

Disabled Resources Center Inc.

1-562-427-1000, ext. 111
2750 E. Spring St., Suite 100
Long Beach, CA 90806

Friends of Family Health Center

1-562-501-1661
501 S. Idaho St., Suite 270
La Habra, CA 90631

ICNA Relief USA

1-714-399-4571
505 E. Commonwealth Ave.
Fullerton, CA 92832

North Orange County Regional Health Foundation

1-714-853-4727
1182 N. Euclid St.
Anaheim, CA 92801

Saddleback Church-PEACE Community Center

1-949-609-8211
1 Purpose Dr.
Lake Forest, CA 92630

Vista Community Clinic —
The Gary Center

1-562-264-6000, ext. 1814
201 S. Harbor Blvd.
La Habra, CA 90631

*CalFresh không phải là một chương trình của Medi-Cal, và chương trình CalFresh sẽ không thay đổi các phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Không có gì bảo đảm rằng quý vị sẽ hội đủ điều kiện nếu nộp đơn cho chương trình CalFresh, và số tiền phúc lợi có thể khác nhau. Chương trình CalFresh sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư.

About Us
How To...
Careers
Latest News