Health and Wellness

Chích ngừa để Quay lại Trường học

Đừng để đại dịch COVID-19 cản trở quý vị chăm sóc sức khỏe của bản thân và của gia đình! Điều quan trọng là nhận đầy đủ những mũi chích ngừa thông thường. CalOptima đang làm việc với các cơ quan cộng tác trong cộng đồng để tổ chức các sự kiện chích ngừa di động để quay lại trường học cho học sinh và gia đình của các em.

Các sự kiện thuốc chích ngừa sẽ được cung cấp miễn phí cho các thành viên của CalOptima và những người đến tham dự.

Latino Health Access
  • Đối tượng tham dự: Dành cho tất cả mọi người
  • Thời gian: ngày 6 tháng 8 năm 2022
  • Giờ: Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
  • Địa điểm: 450 W. 4th St, Santa Ana, CA 92701
  • Loại vắc-xin: Thông thường.
    Quý vị có thể đến mà không cần làm hẹn trước nếu còn chỗ.
  • Xin bấm vào đây để xem tờ thông tin về sự kiện

Xin kiểm Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tra Lịch Chích các Loại Vắc-xin Thông thường của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

About Us
How To...
Careers
Latest News