Health and Wellness

Chích ngừa để Quay lại Trường học

Latino Health Access
  • Đối tượng tham dự: Dành cho tất cả mọi người
  • Thời gian: ngày 6 tháng 8 năm 2022
  • Giờ: Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
  • Địa điểm: 450 W. 4th St, Santa Ana, CA 92701
  • Loại vắc-xin: Thông thường.
    Quý vị có thể đến mà không cần làm hẹn trước nếu còn chỗ.
  • Xin bấm vào đây để xem tờ thông tin về sự kiện

Xin kiểm Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tra Lịch Chích các Loại Vắc-xin Thông thường của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

About Us
How To...
Careers
Latest News