Medi-Cal

Phúc lợi

Bản tóm tắt ngắn gọn về các phúc lợi được Medi-Cal đài thọ.

Stethoscope Icon

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 • Khám với bác sĩ gia đình
 • Khám với bác sĩ chuyên khoa y tế
 • Chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu
 • Prenatal and newborn baby care
 • Immunizations
 • Medications
 • Laboratory services
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú cho tình trạng nhẹ đến trung bình
 • Điều trị sức khỏe hành vi
 • Điều trị sức khỏe hành vi
 • Điều trị sức khỏe hành vi
 • Điều trị sức khỏe hành vi
 • Outpatient psychotherapy (individual, family and group therapy)
 • Psychological testing to evaluate a mental health condition
 • Outpatient services that include lab work, drugs and supplies
 • Outpatient services for the purposes of monitoring drug therapy
 • Psychiatric consultation
 • Dyadic services
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú cho tình trạng nhẹ đến trung bình
 • Điều trị sức khỏe hành vi

Behavioral Health Treatment (BHT) for members under the age of 21:

 • Applied Behavior Analysis (ABA)
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú cho tình trạng nhẹ đến trung bình
 • Điều trị sức khỏe hành vi
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú cho tình trạng nhẹ đến trung bình
 • Điều trị sức khỏe hành vi

Substance use services:

 • Screening, Assessment, Brief Intervention and Referral to Treatment (SABIRT)
 • Medication-Assisted Treatment (MAT)
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

Wheelchair Icon

Các dịch vụ và tiếp liệu khác

 • Xe lăn, khung đi bộ, nạng, v.v...
 • Thiết bị trợ thính
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Tiếp liệu y tế
 • Chăm sóc tiền sản và trẻ sơ sinh
 • Chích ngừa
 • Thuốc
 • Dịch vụ xét nghiệm
Eye Icon

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt hoặc kính áp tròng
Ambulance Icon

Dịch vụ chuyên chở

 • Chuyên chở cấp cứu
 • Chuyên chở y tế không cấp cứu
 • Chuyên chở không liên quan đến y tế
Bed Icon

Dịch vụ và sự trợ giúp dài hạn

 • Dịch vụ hỗ trợ tại nhà
 • Chương trình dịch vụ đa dạng cho người cao niên
 • Dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng
 • Chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng
 • Chăm sóc cuối đời

Xin gọi 911, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có một tình trạng cấp cứu về y tế hoặc tâm thần hoặc đi đến bệnh viện gần nhất.

Call the CalOptima Health Nurse Advice Phone Line at 1-844-447-8441

Ghi chú: Trước khi có thể được đài thọ, một số dịch vụ cần sự cho phép trước. Sự cho phép trước là sự chấp thuận các dịch vụ y tế đặc biệt được nhóm y tế của quý vị chấp thuận. Tìm hiểu thêm về sự cho phép trước tại đây.

Cẩm nang thành viên Medi-Cal có một danh sách đầy đủ các phúc lợi.

Download this file icon

Tải xuống cẩm nang thành viên Medi-Cal Download PDF Icon Cẩm nang liệt kê dịch vụ nào được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Những nguồn trợ giúp dành cho Trẻ em & Thanh thiếu niên của CalOptima Health

Những nguồn trợ giúp dành cho Trẻ em & Thanh thiếu niên của CalOptima Health

Arrow Icon

Đường dây Tư vấn với Y tá Chúng tôi muốn quý vị có thể nhận được câu trả lời khi quý vị hoặc những người thân của quý vị bị bệnh, cảm thấy không khỏe hoặc bị thương.

Arrow Icon

Các chương trình khác Chúng tôi muốn bảo đảm quý vị tiếp nhận được các dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất có thể.

Arrow Icon

Sự Cho Phép Trước Yêu cầu sự chấp thuận trước cho các dịch vụ y tế đặc biệt.

Arrow Icon

Các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan khác nhau Một số dịch vụ nhất định không được CalOptima đài thọ nhưng có thể được một cơ quan khác cung cấp.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu