Medi-Cal

Cần Nhận Được Lời Khuyên về Sức Khỏe?

Hãy gọi cho Đường dây Tư vấn với Y tá của CalOptima ở số 1-844-447-8441

Nếu quý vị cần lời khuyên về sức khỏe, xin gọi cho bác sĩ của quý vị trước, hoặc nhóm y tế của quý vị.

Chúng tôi muốn quý vị có thể nhận được những câu trả lời khi quý vị hoặc người thân của quý vị bị bệnh, cảm thấy không khỏe hoặc bị thương.

Nếu quý vị không thể liên lạc được với bác sĩ của quý vị, quý vị có thể thảo luận với một trong số các y tá của chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Các y tá trả lời điện thoại và có thể giúp quý vị nhận được thông tin mà quý vị cần để tự chăm sóc bản thân tại nhà.

Y tá cũng có thể giúp quý vị biết được cách chăm sóc mà quý vị cần.

Chẳng hạn như buổi khám với bác sĩ, chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu.

  • Nhận biết các triệu chứng của quý vị và những gì quý vị có thể làm
  • Cho quý vị những điều cần biết về chăm sóc khẩn cấp và không khẩn cấp
  • Giới thiệu quý vị để nhận sự giúp đỡ hoặc khám với bác sĩ của quý vị, đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc đến bệnh viện
  • Giải thích về tình trạng hoặc chẩn đoán của quý vị
  • Tìm hiểu về thuốc của quý vị (các loại thuốc)
  • Cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại

Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-844-514-3774.

Xin gọi 911, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có một tình trạng cấp cứu về y tế hoặc tâm thần hoặc đi đến bệnh viện gần nhất.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu