Medi-Cal

Các Chương Trình Khác

Nhận được sự chăm sóc mà quý vị cần, khi quý vị cần

Chúng tôi muốn bảo đảm quý vị tiếp nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể.

Arrow Icon

Các dịch vụ thông dịch Tại CalOptima, chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông dịch, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language) không tốn phí cho tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Arrow Icon

Chương trình liên lạc thành viên Giúp quý vị nhận được sự chăm sóc thích hợp và sự giới thiệu để được điều trị kịp thời và kết nối quý vị với các nguồn trợ giúp y tế và cộng đồng.

Arrow Icon

Chương trình dịch vụ đa dạng dành cho người cao niên (MSSP) Chương trình dịch vụ đa dạng dành cho người cao niên (Multipurpose senior services, MSSP) cung cấp các dịch vụ kiểm soát chăm sóc xã hội và y tế để làm chậm tiến trình vào viện dưỡng lão của người cao niên.

Arrow Icon

Trợ giúp nộp đơn xin Tiền trợ cấp an sinh (SSI) Tiền Trợ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, SSI) là một chương trình trợ cấp thu nhập liên bang để giúp người cao niên (65 tuổi trở lên), người khiếm thị hoặc người khuyết tật có ít hoặc không có thu nhập. Chương trình cung cấp tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thực phẩm, quần áo và nơi ở.

Các dịch vụ khác bao gồm

Điều hợp y tế

Chúng tôi có dịch vụ Điều Hợp Y Tế (Case Management) cho các thành viên có những vấn đề y tế khó khăn. Các nhân viên điều hợp y tế là các bác sĩ, y tá, hoặc các chuyên gia y tế khác giúp sắp xếp việc chăm sóc y tế, các nguồn trợ giúp cộng đồng và các dịch vụ khác có thể cần thiết.

Dịch Vụ Ngăn Ngừa Rối Loạn Sử Dụng Chất Gây Nghiện

Khám sàng lọc và Tư vấn về việc Lạm dụng Bia rượu (Alcohol Misuse Screening and Counseling, AMSC) là một phúc lợi được CalOptima đài thọ cho tất cả các thành viên từ 18 tuổi trở lên.

Các Dịch vụ được Đài thọ:

  • 1 buổi khám sàng lọc mỗi năm về việc lạm dụng bia rượu sử dụng một công cụ sàng lọc đã được chấp thuận (nhiều buổi khám sàng lọc hơn nếu cần thiết về mặt y khoa).
  • Tối đa 3 buổi tư vấn hành vi ngắn mỗi năm (nhiều buổi tư vấn hơn nếu cần thiết về mặt y khoa).

Không được Đài thọ:

CalOptima không đài thọ dịch vụ cho các vấn đề lạm dụng bia rượu nghiêm trọng, nhưng các thành viên có thể được giới thiệu đến Hệ thống Cấp phát Thuốc do Medi-Cal Sắp xếp của Quận Cam (Orange County Drug Medi-Cal Organized Delivery System, DMC-ODS).

Xin gọi đường dây miễn phí của Văn Phòng Sức Khỏe Hành Vi CalOptima ở số 1-855-877-3885 để biết thêm thông tin hoặc trợ giúp thêm. Quý vị có thể gọi đường dây miễn phí của Văn Phòng Dịch Vụ ở số 1-888-587-8088, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu