Medi-Cal

Liên Lạc Thành Viên

Trợ giúp để nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết

Liên lạc thành viên có nghĩa là gì?

Văn phòng liên lạc thành viên trợ giúp người cao niên, thành viên có khuyết tật hoặc các tình trạng mãn tính, và các thành viên của Chương trình Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Diện (tiếng Anh là Whole-Child Model). Họ cũng giúp những thành viên không có nhà ở nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Văn phòng liên lạc thành viên làm việc với các thành viên và nhà cung cấp dịch vụ của họ để nhận được sự chăm sóc thích hợp và sự giới thiệu đến các dịch vụ kịp thời. Họ cũng có thể kết nối các thành viên với các nguồn trợ giúp y tế và cộng đồng.

Văn phòng liên lạc thành viên của chúng tôi có thể trợ giúp quý vị như thế nào?

Họ làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhân viên điều hợp y tế, và các cơ quan trên toàn Quận Cam để giúp hướng dẫn các thành viên của CalOptima về hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Họ có thể hỗ trợ với việc đi khám bác sĩ, chuyên chở y tế không khẩn cấp và các vấn đề về thuốc. Họ cũng có thể trợ giúp việc nhận các tiếp liệu y tế, như xe lăn, sửa chữa xe lăn, nạng và nhiều thứ khác.

Làm thế nào để quý vị có thể tiếp cận với văn phòng liên lạc thành viên?

Xin gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima ở các số dưới đây.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu