Medi-Cal

Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI)

Quý vị có đủ điều kiện nhận phúc lợi?

Tiền Trợ Cấp An Sinh hoặc SSI (Supplemental Security Income) là một chương trình liên bang để giúp người lớn tuổi (65 tuổi trở lên), người khiếm thị hoặc người khuyết tật có ít hoặc không có thu nhập. Tiền Trợ Cấp An Sinh cung cấp các khoản thanh toán tiền mặt hàng tháng để giúp quý vị với thực phẩm, quần áo và chỗ ở.

CalOptima hợp tác với một công ty tên là Human Arc để giúp quý vị nộp đơn xin Tiền Trợ Cấp An Sinh. Human Arc sẽ giúp quý vị với từng bước trong quá trình nộp đơn. Họ sẽ làm việc với văn phòng Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) để phúc lợi của quý vị được chấp thuận. Dịch vụ này không tốn phí cho các thành viên CalOptima.

Nếu quý vị đủ điều kiện, Human Arc sẽ giúp quý vị:

  • Hoàn tất thủ tục giấy tờ
  • Nhận các hồ sơ y tế
  • Lên lịch các cuộc hẹn với văn phòng Sở An Sinh Xã Hội

Quý vị có thể nhận một lá thư từ Human Arc để xem nếu quý vị có đủ điều kiện nhận các phúc lợi SSI hay không. Thư sẽ cung cấp thông tin về cách quý vị có thể liên lạc Human Arc để nhận trợ giúp khi nộp đơn xin phúc lợi SSI.

Đây là cơ hội của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện nhận thêm tiền hay không. Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng các dịch vụ của Human Arc hôm nay.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu