Medi-Cal

Các Dịch Vụ Được Cơ Quan Khác Cung Cấp

Một số dịch vụ nhất định không được CalOptima đài thọ, nhưng dịch vụ đó có thể được một cơ quan khác cung cấp

Các dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn trong:

Các dịch vụ nha khoa

Denti-Cal:
1-800-322-6384

Các dịch vụ được bất kỳ bệnh viện liên bang hoặc tiểu bang nào cung cấp cho người có khuyết tật về phát triển

Trung Tâm Vùng của Quận Cam (Regional Center of Orange County):
Văn Phòng Miền Đông/Trung (East/Central Office):
1-714-796-5100

Văn Phòng Miền Tây (West Area Office):
1-714-796-2900

Các dịch vụ trợ giúp các vấn đề về rượu bia và chất gây nghiện:

Văn phòng Quản Lý Lạm Dụng Rượu Bia và Chất Gây Nghiện (Alcohol and Drug Abuse Administration) của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam:
1-714-834-3840

Các dịch vụ Sức Khỏe Tâm Thần của Medi-Cal và Short Doyle/Medi-Cal:

Bao gồm các dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú được các chuyên gia sức khỏe tâm thần cung cấp và các dịch vụ tâm thần nội trú

Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần của Quận Cam (Orange County Mental Health Plan):
1-800-723-8641
Xin bấm vào đây để vào trang mạng

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu