Doula

Các Phúc Lợi Hỗ Trợ Y Tế
Dịch vụ Hỗ Trợ Thai Phụ (Doula)

Doula and pregnant woman

Dịch vụ Hỗ Trợ Thai Phụ (Doula)

Quý vị có biết rằng các dịch vụ hỗ trợ thai phụ là một phúc lợi được Medi-Cal đài thọ miễn phí không? Các nhân viên trợ giúp thai phụ có thể cung cấp sự hỗ trợ để giúp cải thiện những trải nghiệm khi sinh nở và sau khi sinh.

Các dịch vụ hỗ trợ thai phụ (doula) là gì?
Dịch vụ hỗ trợ thai phụ là các dịch vụ hỗ trợ không liên quan đến y tế, do các chuyên gia được huấn luyện cung cấp cho những người mang thai trong suốt quá trình mang thai, lúc chuyển dạ và sau khi sinh, bao gồm sự hỗ trợ trong trường hợp sảy thai, thai chết lưu và phá thai. Những dịch vụ này có thể bao gồm sự hỗ trợ về mặt tinh thần, các biện pháp giúp thoải mái về thể chất, và trợ giúp liên lạc và đưa ra quyết định.

Ai sẽ hội đủ điều kiện để nhận các dịch vụ hỗ trợ thai phụ thông qua chương trình Medi-Cal?
Những người đang mang thai hoặc những người đã sinh con trong 12 tháng qua và đã ghi danh vào chương trình Medi-Cal thông qua CalOptima Health.

Làm cách nào để thành viên của CalOptima Health có thể yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ thai phụ?
Xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ thai phụ. Sau đó, quý vị có thể liên lạc với nhóm y tế của mình để tìm một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ thai phụ.

Thành viên của CalOptima Health có thể tìm nhân viên hỗ trợ thai phụ như thế nào?
Xin vui lòng gọi số điện thoại của văn phòng dịch vụ ở mặt sau thẻ của nhóm y tế của quý vị để tìm các nhân viên hỗ trợ thai phụ đã ghi danh vào chương trình.

Tôi là một nhân viên hỗ trợ thai phụ. Làm cách nào để tôi cung cấp dịch vụ cho các Thành viên CalOptima Health?
Để biết thêm thông tin về việc ghi danh để cung cấp dịch vụ hỗ trợ thai phụ, xin vào trang của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Làm cách nào để các thành viên CalOptima Health có thể biết thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ thai phụ?
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ CalOptima Health ở số miễn phí 1-888-587-8088 (TTY 711), thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Contact Us
Provider Directory
  • Find a Provider
    CalOptima Health works with over 3,700 Orange County physicians, making it easy for our members to get the care they need.

    Check here for our extensive list of providers, health networks, medical groups, hospitals and pharmacies.
Claims
Provider Trainings
  • Trainings by Topic
    View the latest model of care and other educational materials designed to help you and your staff provide care for CalOptima Health members.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.