Medi-Cal

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các câu hỏi và các câu trả lời thường gặp về CalOptima và Medi-Cal.

Nếu quý vị không thấy câu hỏi của mình được trả lời ở đây, vui lòng gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima, tại các số dưới đây. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị và bảo đảm quý vị có thể tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể.

1. Sự khác biệt giữa thẻ xác nhận quyền lợi (Benefits Identification Card, BIC) Medi-Cal và thẻ ID thành viên CalOptima (CalOptima ID) là gì?

Thẻ BIC là thẻ do Sở Xã Hội Quận Cam cấp. Thẻ được sử dụng để nhận các dịch vụ được Medi-Cal đài thọ. Thẻ ID thành viên CalOptima được CalOptima Medi-Cal cấp. Thẻ ID thành viên CalOptima (CalOptima Identification, CID) giúp xác định quý vị là thành viên của CalOptima. Điều quan trọng là đem theo tất cả các thẻ bảo hiểm y tế và trình chúng cho nhà cung cấp dịch vụ của quý vị khi quý vị tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

2. Nếu thẻ ID của quý vị bị mất thì sao?

Nếu quý vị mất thẻ BIC của mình, hãy gọi hoặc đến Sở Xã Hội Quận Cam. Xin bấm vào đây để xem danh sách các văn phòng. Nếu quý vị mất thẻ ID CalOptima, hãy gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima tại các số dưới đây.

3. Làm thế nào để quý vị thay đổi bác sĩ gia đình của quý vị?

Quý vị có thể đổi bác sĩ gia đình (PCP) của mình vì bất kỳ lý do gì mỗi 30 ngày. Văn phòng dịch vụ thành viên của nhóm y tế của quý vị có thể hỗ trợ quý vị trong việc thay đổi các bác sĩ gia đình. Số của họ có trên thẻ ID CalOptima của quý vị.

Nếu bác sĩ gia đình mà quý vị chọn lựa không liên kết với Nhóm Y Tế hiện tại của quý vị, quý vị có thể thay đổi Nhóm Y Tế của mình. Nhóm y tế của quý vị sẽ yêu cầu quý vị gọi cho chúng tôi để thay đổi bác sĩ gia đình và nhóm y tế của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima tại số điện thoại bên dưới.

4. Làm cách nào để quý vị đổi nhóm y tế của mình?

Quý vị có thể đổi nhóm y tế của mình mỗi 30 ngày. Xin gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima để đổi nhóm y tế của quý vị. Quý vị có thể phải thay đổi bác sĩ gia đình của mình nếu nhóm y tế mà quý vị chọn không liên kết với bác sĩ gia đình hiện tại của quý vị.

5. Phần chia sẻ phí tổn là gì?

Phần chia sẻ phí tổn (Share-of-cost, SOC) là số tiền nhất định mà quý vị phải trả cho các nhà cung cấp dịch vụ mỗi tháng trước khi quý vị đủ điều kiện nhận phúc lợi Medi-Cal thông qua CalOptima. Sở Xã Hội Quận Cam sẽ cho quý vị biết nếu quý vị có phần chia sẻ phí tổn và quý vị phải trả bao nhiêu mỗi tháng.

6. Quý vị có phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tiền phụ phí, lệ phí hoặc chi phí tự trả hay không?

Nếu quý vị có phần chia sẻ phí tổn (xem câu hỏi ở trên), quý vị cần phải trả số tiền đó mỗi tháng cho nhà cung cấp dịch vụ của mình. Không có tiền phụ phí, lệ phí hoặc chi phí tự trả nào khác nếu quý vị khám và nhận các phúc lợi được Medi-Cal đài thọ thông qua một nhà cung cấp dịch vụ của Medi-Cal.

7. Nếu quý vị cần đến khám với bác sĩ chuyên khoa hoặc cần các dịch vụ y tế hoặc tiếp liệu y tế đặc biệt thì sao?

Hãy yêu cầu bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu. Nhóm y tế của quý vị có trách nhiệm cho phép các giới thiệu đến các bác sĩ chuyên khoa, cho các dịch vụ y tế và các tiếp liệu y tế. Thời gian trả lời cho những yêu cầu xin phép trước thông thường là 5 ngày làm việc và 24 giờ cho những sự xin phép trước khẩn cấp.

8. Làm thế nào để quý vị kiểm tra yêu cầu cho phép đã được bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị nộp?

Bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị nên cho quý vị biết khi nào quyết định được đưa ra. Quý vị cũng có thể gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima tại các số dưới đây.

9. Nếu quý vị nhận được một hoá đơn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì sao?

Nếu quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nhà cung cấp Medi-Cal CalOptima của quý vị, quý vị không nên bị lập hóa đơn cho số tiền còn lại phải trả cho bất kỳ dịch vụ nào được Medi-Cal đài thọ. Xin gọi cho nhà cung cấp dịch vụ đã lập hóa đơn cho quý vị. Cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ thẻ ID Medi-Cal CalOptima của quý vị và/hoặc thông tin bảo hiểm khác. Nếu quý vị nhận được một hóa đơn khác hoặc bị gửi đến các cơ quan thu nợ, hãy gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima tại các số dưới đây để được hỗ trợ.

10. Nếu quý vị có bảo hiểm sức khỏe nào khác thì sao?

Bảo hiểm sức khỏe khác của quý vị là bên chi trả chính và chịu trách nhiệm đài thọ các dịch vụ mà quý vị nhận được. CalOptima Medi-Cal là bên chi trả cuối cùng. Trước tiên, quý vị phải yêu cầu bảo hiểm chính của mình thanh toán cho các dịch vụ trước khi CalOptima (Medi-Cal) thanh toán.

11. Nếu quý vị cần được chăm sóc khi văn phòng bác sĩ của quý vị đóng cửa thì sao?

Dịch vụ chăm sóc ngoài giờ là khi quý vị cần được chăm sóc y tế sau khi văn phòng bác sĩ của quý vị đóng cửa. Nếu quý vị cần được chăm sóc ngoài giờ:

  • Gọi cho bác sĩ hoặc nhóm y tế của quý vị. Quý vị sẽ có thể nói chuyện với y tá hoặc một người có thể cho quý vị lời khuyên y tế trong vòng 30 phút sau cuộc gọi của quý vị. Quý vị có thể được yêu cầu đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện.
  • Trình thẻ ID thành viên CalOptima Medi-Cal của quý vị khi quý vị được chăm sóc ngoài giờ.
  • Có sẵn dịch vụ thông dịch viên cho quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không tốn chi phí.

12. Làm thế nào để quý vị được chăm sóc cấp cứu hoặc khẩn cấp nếu quý vị ở ngoài Quận Cam?

Nếu quý vị ở ngoài Quận Cam và gặp trường hợp cấp cứu hoặc cần được chăm sóc khẩn cấp:

  • Gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp gần nhất.
  • Nếu quý vị không chắc đó là trường hợp cấp cứu hay quý vị cần được chăm sóc khẩn cấp, hãy gọi cho bác sĩ và nhóm y tế của mình.
  • Trình thẻ ID thành viên CalOptima Medi-Cal của quý vị khi quý vị đi đến phòng cấp cứu bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp.
  • Yêu cầu nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ CalOptima trong vòng 24 giờ.

Đừng đi đến phòng cấp cứu bệnh viện để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông thường. Hãy gọi cho bác sĩ của quý vị về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông thường.

13. Làm thế nào để quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần?

Sức khỏe tâm thần còn được gọi là sức khỏe hành vi. CalOptima đài thọ các dịch vụ sức khỏe hành vi từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên khoa thì được văn phòng Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi của Cơ Quan Y Tế Quận Cam cung cấp. Cũng có các tổ chức trong cộng đồng. Thành viên CalOptima có thể tiếp cận phúc lợi bằng cách gọi cho văn phòng Sức Khỏe Hành Vi CalOptima tại số 1-855-877-3885, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Thành viên sử dụng máy TTY có thể gọi 711.

14. Những loại thuốc nào được đài thọ?

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế (Department of Health Care Services, DHCS) sẽ thay đổi phúc lợi nhà thuốc của quý vị. Các loại thuốc theo toa của quý vị sẽ được “Medi-Cal Rx” đài thọ. Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế đang làm việc với một nhà cung cấp có hợp đồng mới (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx.

Việc này không thay đổi sự hội đủ điều kiện hoặc các phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ nhận được các loại thuốc theo toa được đài thọ của Medi-Cal thông qua Medi-Cal Rx thay vì thông qua CalOptima.

Nếu quý vị có những thắc mắc chung về Medi-Cal Rx, xin liên lạc Đường dây Trợ giúp Thành viên Medi-Cal của Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế ở số 800-541-5555. Cho máy TTY, xin gọi số 800-430-7077 thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

15. Làm sao để quý vị nhận được sự đài thọ thuốc theo toa nếu quý vị ở ngoài Quận Cam?

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế (Department of Health Care Services, DHCS) sẽ thay đổi phúc lợi nhà thuốc của quý vị. Các loại thuốc theo toa của quý vị sẽ được “Medi-Cal Rx” đài thọ. Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế đang làm việc với một nhà cung cấp có hợp đồng mới (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx.

Việc này không thay đổi sự hội đủ điều kiện hoặc các phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ nhận được các loại thuốc theo toa được đài thọ của Medi-Cal thông qua Medi-Cal Rx thay vì thông qua CalOptima.

Nếu quý vị có những thắc mắc chung về Medi-Cal Rx, xin liên lạc Đường dây Trợ giúp Thành viên Medi-Cal của Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế ở số 800-541-5555. Cho máy TTY, xin gọi số 800-430-7077 thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

16. Làm thế nào để quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc nha khoa?

Denti-Cal là Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal theo hướng dẫn của Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế California. Denti-Cal cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa cho thành viên CalOptima. Để liên lạc với Denti-Cal, hãy gọi đường dây miễn phí tại 1-800-322-6384. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí tại 1-800-735-2929.

17. Làm thế nào để quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc nhãn khoa?

Các dịch vụ chăm sóc nhãn khoa được cung cấp cho thành viên CalOptima có đủ điều kiện thông qua Chương Trình Chăm Sóc Nhãn Khoa (Vision Service Plan, VSP). Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không, vui lòng gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima tại các số điện thoại bên dưới.

18. Nếu tên của quý vị thay đổi, quý vị chuyển đi hoặc có số điện thoại mới thì sao?

Chúng tôi cần tên, địa chỉ, và số điện thoại chính xác của quý vị để liên lạc với quý vị về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu có thay đổi, quý vị phải gọi:

  • Sở Xã Hội Quận Cam hoặc Sở An Sinh Xã Hội
  • Bưu Điện Hoa Kỳ (United States Post Office)
  • Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima

19. Nếu quý vị cần nói chuyện với bác sĩ của quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị thì sao?

Quý vị có thể nói chuyện với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe CalOptima của mình bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn lựa. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên của chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Dịch vụ thông dịch qua điện thoại được cung cấp 24 giờ một ngày mà không tốn chi phí.

Quý vị cũng có thể yêu cầu thông dịch viên trực tiếp cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị không phải nhờ người thân hoặc bạn bè thông dịch cho quý vị. Ví dụ, quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên đến buổi khám bác sĩ cùng với quý vị nếu bác sĩ của quý vị hoặc nhân viên văn phòng không nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Quý vị cần yêu cầu một thông dịch viên ít nhất 5 ngày làm việc trước cuộc hẹn bác sĩ của quý vị hoặc vào lúc quý vị lấy cuộc hẹn đó.

Nếu quý vị cảm thấy nhu cầu ngôn ngữ của quý vị không được đáp ứng, quý vị có thể nộp đơn than phiền với CalOptima. Để được trợ giúp về dịch vụ thông dịch, hãy gọi đến Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima tại các số dưới đây.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu