Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi

Hand Holding Heart Icon

Chúng tôi có mặt ở đây để trợ giúp

Nếu quý vị là thành viên Medi-Cal và cần được trợ giúp với các dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc lạm dụng chất gây nghiện, xin vui lòng gọi cho văn phòng Sức Khỏe Hành Vi ở số 1-855-877-3885, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí tại 1-800-735-2929.

 

Quý vị muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ ở địa điểm nào?

Các chi tiết của nhà cung cấp dịch vụ (không bắt buộc, để giới hạn phạm vi tìm kiếm)

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu