Medi-Cal

Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế (Health Homes Program, HHP) của CalOptima

Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế (Health Home) không phải là một nơi ở. Đây là một nhóm các dịch vụ cung cấp sự hỗ trợ và nguồn trợ giúp nhằm điều phối sự chăm sóc của quý vị tốt hơn.

Ai Có Thể Tham Gia Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế?

Thành viên phải:

 1. Có sự đài thọ Medi-Cal và được ghi danh vào CalOptima
 2. Có một số tình trạng y tế nhất định:
  • Tình trạng thể chất mãn tính hoặc sự kết hợp của những tình trạng này (như bệnh suyễn, tiểu đường, bệnh thận hoặc gan, cao huyết áp, suy tim, Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện (Substance Use Disorder, SUD), v.v…) hoặc
  • Bệnh Tâm thần Nặng (Serious Mental Illness, SMI)
 3. Đã nằm viện, đi cấp cứu, hoặc đang phải chịu tình trạng vô gia cư dài hạn.

Khi Nào Quý Vị Có Thể Tham Gia Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế?

Tại Quận Cam, các thành viên hội đủ điều kiện có thể tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế không sớm hơn:

 1. Ngày 1 tháng 1 năm 2020 chỉ cho những thành viên có những tình trạng bệnh mãn tính và
 2. Ngày 1 tháng 7 năm 2020 cho những thành viên bị Bệnh Tâm thần Nặng (SMI), có hoặc không có những tình trạng bệnh mãn tính

Dịch Vụ Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế Có Thể Giúp Quý Vị Như Thế Nào?

 1. Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân
  Trả lời các thắc mắc và sắp xếp các dịch vụ của quý vị.
 2. Nhóm Chăm Sóc
  Luôn cập nhật cho quý vị và các nhà cung cấp của quý vị về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.
 3. Kế Hoạch Chăm Sóc
  Đáp ứng các mục tiêu sức khỏe và giúp quý vị luôn khỏe mạnh.
 4. Sự Chuyển Tiếp Chăm Sóc
  Giúp quý vị chuyển tiếp giữa các hình thức chăm sóc khác nhau một cách an toàn và dễ dàng. Ví dụ như trợ giúp khi quý vị được xuất viện từ bệnh viện hoặc từ các trung tâm khác như viện điều dưỡng.
 5. Hướng Dẫn Sức Khỏe
  Giúp quý vị biết được những cách tốt nhất để kiểm soát sức khỏe của mình.
 6. Gia Đình & Các Dịch Vụ Hỗ Trợ
  Trợ giúp quý vị và củng cố hệ thống hỗ trợ của quý vị bằng việc giúp đỡ cho gia đình, bạn bè và người chăm sóc, là những người hỗ trợ quý vị đạt được những mục tiêu chăm sóc sức khỏe.
 7. Kết Nối với Các Dịch Vụ Trong Cộng Đồng
  Giúp quý vị tìm và ghi danh cho các dịch vụ, như các dịch vụ liên quan đến thực phẩm, người khuyết tật và nhà ở.

Làm cách nào để ghi danh cho Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế?

Nếu quý vị muốn nhận những dịch vụ mới này và ghi danh cho Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế:

 • Xin cho bác sĩ của quý vị biết. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, bác sĩ của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến CalOptima hoặc nhóm y tế của quý vị.
 • Quý vị cũng có thể gọi cho CalOptima hoặc nhóm y tế của quý vị để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện cho Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế.

Chương trình này là tự nguyện, và quý vị có thể ngưng những dịch vụ của Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế vào bất cứ lúc nào.

Xin liên lạc đường dây miễn phí của Văn Phòng Dịch Vụ CalOptima ở số 1-888-587-8088, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.