Medi-Cal

Tài Liệu Thành Viên

Điều quý vị có thể cần

Download this file icon

Tải xuống cẩm nang thành viên Medi-Cal Download PDF Icon Cẩm nang liệt kê dịch vụ nào được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Download this file icon

Tải xuống danh sách nhà cung cấp dịch vụ Medi-Cal năm 2024 Download PDF Icon Xin sử dụng Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để tìm một bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác gần nơi ở của quý vị.

Bản tin thành viên mới nhất Download PDF Icon Đọc những lời khuyên để giữ cho quý vị và gia đình của quý vị khỏe mạnh

Arrow Icon

Các mẫu đơn thông thường Tìm kiếm nhiều mẫu đơn quý vị có thể cần.

Arrow Icon

Các Tài Liệu Quan Trọng Khác Hỗ trợ ngôn ngữ, Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử và các thông tin hữu ích khác.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu