Medi-Cal

Lịch Hẹn Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Quý vị là thành viên mới của Medi-Cal? Quý vị được mời tham dự!

Tại buổi hướng dẫn thành viên mới, quý vị sẽ tìm hiểu về:

  • Phúc lợi của quý vị
  • Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị
  • Cách nhận các dịch vụ y tế và thuốc
  • Cách sử dụng các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng

Có phục vụ thức ăn nhẹ và cơ hội trúng thưởng!

Nếu quý vị muốn ghi danh, có thắc mắc, hoặc cần yêu cầu một thông dịch viên, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima ở số điện thoại bên dưới.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu