Medi-Cal

Thành Viên Mới Bắt Đầu Tại Đây

Quý vị cần thực hiện 4 điều này

Là một thành viên CalOptima mới, quý vị sẽ nhận được một tập tài liệu “Chào Mừng đến CalOptima” qua đường bưu điện. Xin quý vị vui lòng mở tập tài liệu ngay và thực hiện 4 điều sau:

1. Chọn một bác sĩ gia đình (PCP) và một nhóm y tế

Tập tài liệu này sẽ có hướng dẫn về cách sử dụng Danh Sách Bác Sĩ và Nhóm Y Tế. Vui lòng chọn một nhà cung cấp chăm sóc chính và nhóm y tế từ danh sách đó. Quý vị cũng phải chọn một nhà cung cấp chăm sóc chính thuộc nhóm y tế mà quý vị chọn.

2. Điền mẫu đơn chọn nhóm y tế

Mẫu đơn chọn nhóm y tế có trong tập tài liệu dành cho thành viên mới của quý vị. Quý vị cần liệt kê sự chọn lựa về nhóm y tế và bác sĩ gia đình của quý vị, ký mẫu đơn, và gửi đơn lại cho CalOptima sớm nhất có thể.

3. Đọc và giữ cẩm nang thành viên CalOptima của quý vị

Tập tài liệu sẽ có hướng dẫn về cách sử dụng Cẩm Nang Thành Viên CalOptima của quý vị. Cẩm nang của quý vị có những thông tin quan trọng về những chương trình và dịch vụ của CalOptima. Hãy tham khảo cẩm nang của quý vị để tìm thấy những gì chúng tôi đài thọ, cách thay đổi nhóm y tế của quý vị, cách thay đổi nhà cung cấp chăm sóc chính của quý vị và những chi tiết khác.

4. Làm hẹn buổi khám sức khỏe đầu tiên của quý vị

Làm hẹn buổi khám sức khỏe đầu tiên trong vòng 90 ngày (3 tháng) sau khi tham gia CalOptima. Chúng tôi tin rằng chăm sóc phòng ngừa là cách tốt nhất để giữ sức khỏe cho quý vị và gia đình của quý vị. Điều đó có nghĩa là khám bác sĩ lần đầu tiên, ngay cả khi quý vị không cảm thấy mình bị bệnh. Bác sĩ của quý vị có thể tìm thấy các vấn đề sức khỏe sớm, trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Quý vị có thai?

Cần làm gì nếu quý vị đang dự định mang thai

Các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được nhóm y tế của quý vị hoặc CalOptima đài thọ. Các dịch vụ bao gồm tư vấn, thử thai và các phương pháp tránh thai. Xin vui lòng gọi văn phòng Dịch Vụ CalOptima ở số điện thoại dưới đây.

Cần làm gì nếu quý vị mang thai

Quý vị cần khám bác sĩ ngay khi quý vị nghĩ rằng quý vị đang mang thai để bắt đầu sự chăm sóc trước khi sinh. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị về Dịch Vụ Hỗ Trợ Trước và Sau Khi Sinh (tiếng Anh là Perinatal Support Services). Đây là chương trình cung cấp cho quý vị thêm thông tin trong lúc quý vị đang mang thai và trong hai tháng sau khi quý vị sinh em bé.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu