Medi-Cal

Chương Trình Nhà Thuốc

Các phúc lợi nhà thuốc và thuốc của quý vị

Thay Đổi về Phúc Lợi Nhà Thuốc của Medi-Cal

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế (Department of Health Care Services, DHCS) sẽ thay đổi phúc lợi nhà thuốc của quý vị. Các loại thuốc theo toa của quý vị sẽ được “Medi-Cal Rx” đài thọ. Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế đang làm việc với một nhà cung cấp có hợp đồng mới (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx.

Việc này không thay đổi sự hội đủ điều kiện hoặc các phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ nhận được các loại thuốc theo toa được đài thọ của Medi-Cal thông qua Medi-Cal Rx thay vì thông qua CalOptima.

Để được trợ giúp, xin gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ của Medi-Cal Rx ở số 1-800-977-2273 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.

Xin bấm hoặc nói số 1 để được hỗ trợ thành viên.

Xin bấm hoặc nói số 7 nếu quý vị là thành viên sử dụng máy TTY.

Arrow Pointing Right Icon

Vào Trang mạng Medi-Cal Rx Tìm một nhà thuốc, tìm kiếm trong Danh sách Thuốc theo Hợp đồng và nhiều hơn nữa trên trang mạng Medi-Cal Rx của Văn phòng Dịch vụ Chăm sóc Y tế (Department of Health Care Services, DHCS).

Drug Recalls and Withdrawals We want you to know when a drug is recalled or removed from the market. Talk with your doctor about any details on drug recalls and withdrawals that may affect you.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu