Medi-Cal

Chương Trình Nhà Thuốc

Các phúc lợi nhà thuốc và thuốc của quý vị

Thay Đổi về Phúc Lợi Nhà Thuốc của Medi-Cal năm 2022

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế (Department of Health Care Services, DHCS) sẽ thay đổi phúc lợi nhà thuốc của quý vị. Các loại thuốc theo toa của quý vị sẽ được “Medi-Cal Rx” đài thọ. Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế đang làm việc với một nhà cung cấp có hợp đồng mới (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx.

Việc này không thay đổi sự hội đủ điều kiện hoặc các phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ nhận được các loại thuốc theo toa được đài thọ của Medi-Cal thông qua Medi-Cal Rx thay vì thông qua CalOptima.

Để được trợ giúp, xin gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ của Medi-Cal Rx ở số 1-800-977-2273 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.

Xin bấm hoặc nói số 1 để được hỗ trợ thành viên.

Xin bấm hoặc nói số 7 nếu quý vị là thành viên sử dụng máy TTY.

Arrow Pointing Right Icon

Vào Trang mạng Medi-Cal Rx Tìm một nhà thuốc, tìm kiếm trong Danh sách Thuốc theo Hợp đồng và nhiều hơn nữa trên trang mạng Medi-Cal Rx của Văn phòng Dịch vụ Chăm sóc Y tế (Department of Health Care Services, DHCS).

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu