Medi-Cal

Chương Trình Nhà Thuốc

Các phúc lợi nhà thuốc và thuốc của quý vị

Thay Đổi về Phúc Lợi Nhà Thuốc của Medi-Cal năm 2022

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế (Department of Health Care Services, DHCS) sẽ thay đổi phúc lợi nhà thuốc của quý vị. Các loại thuốc theo toa của quý vị sẽ được “Medi-Cal Rx” đài thọ. Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế đang làm việc với một nhà cung cấp có hợp đồng mới (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx.

Việc này không thay đổi sự hội đủ điều kiện hoặc các phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ nhận được các loại thuốc theo toa được đài thọ của Medi-Cal thông qua Medi-Cal Rx thay vì thông qua CalOptima.

Nếu quý vị có những thắc mắc chung về Medi-Cal Rx, xin liên lạc Đường dây Trợ giúp Thành viên Medi-Cal của Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế ở số 800-541-5555. Cho máy TTY, xin gọi số 800-430-7077 thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

CalOptima có một danh sách các loại thuốc được CalOptima đài thọ (được chi trả) nếu quý vị lấy thuốc tại một nhà thuốc trong hệ thống có làm việc với CalOptima. Danh sách này được gọi là Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận. Quý vị không có trách nhiệm cho các chi phí thuốc. Để tìm một nhà thuốc, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm Nhà Thuốc trên mạng hoặc đọc Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trong tài liệu thông tin thành viên của quý vị.

Mortar Pestle Icon

Tìm Nhà Thuốc Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một nhà thuốc trong hệ thống gần quý vị.

Download this file icon

Tải về Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận Download PDF Icon Không bảo đảm quý vị sẽ được đài thọ một loại thuốc vì thuốc này nằm trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận.

Download this file icon

Tải về Danh Sách Trị Liệu Từng Bước và Tùy Thuộc Download PDF Icon Đối với một số tình trạng, quý vị có thể phải thử trước một loại thuốc có chi phí thấp hơn trong danh sách này mà đã được chứng minh có hiệu quả đối với hầu hết mọi người. Đây được gọi là Trị Liệu Từng Bước hoặc Tùy Thuộc.

Cách yêu cầu các loại thuốc không có trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận

Nếu một loại thuốc được kê toa không có trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận của CalOptima, thuốc phải được CalOptima chấp thuận trước. Bác sĩ hoặc nhà thuốc của quý vị phải sử dụng mẫu đơn yêu cầu Cho Phép Trước. Nhà thuốc và bác sĩ của quý vị làm việc cùng nhau để gửi yêu cầu đó đến CalOptima để duyệt xét. Tất cả các nhà thuốc và bác sĩ trong hệ thống CalOptima đều có mẫu đơn này.

Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi cho sự chấp thuận. Xin gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ hoặc điền mẫu đơn Yêu Cầu Cho Phép Thuốc Trước Trên Mạng (dưới đây). Để biết các chi tiết về những trường hợp chấp thuận trước, xin xem Cẩm Nang Thành Viên của quý vị.

Arrow Icon

Mẫu Đơn Yêu Cầu Sự Cho Phép Thuốc Trước Trên Mạng Bác sĩ của quý vị phải cung cấp cho quý vị một toa thuốc trước khi quý vị có thể điền mẫu đơn này. Mẫu đơn không thể được hoàn tất nếu quý vị không có toa thuốc từ bác sĩ của quý vị.

Thông Tin Quan Trọng Khác Về Nhà Thuốc

Arrow Icon

Các thay đổi trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận Chúng tôi duyệt xét Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận mỗi 3 tháng. Quý vị có thể đọc các bản tóm tắt về những thay đổi. Vui lòng thảo luận với bác sĩ của quý vị về những thay đổi trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận mà có thể ảnh hưởng đến quý vị.

Arrow Icon

Thu Hồi và Rút Lại Thuốc Chúng tôi muốn quý vị biết khi nào một loại thuốc bị thu hồi hoặc lấy ra khỏi thị trường. Vui lòng thảo luận với bác sĩ của quý vị về bất kỳ chi tiết nào về những trường hợp thu hồi và lấy thuốc ra mà có thể ảnh hưởng đến quý vị.

Arrow Icon

Các Công Cụ Thuốc MedImpact Chúng tôi hợp tác với MedImpact để quý vị có thể tiếp cận một công cụ để trợ giúp quý vị. Xin tạo một tài khoản MedImpact để xem tất cả các loại thuốc mà quý vị được CalOptima đài thọ. Quý vị cũng có thể xem nếu có một thuốc tương đương hoặc chọn lựa thuốc tương đương cho thuốc của quý vị. Công cụ liệt kê liệu thuốc mà quý vị đang dùng có thể tương tác với các loại thuốc khác hay không. Quý vị có thể tìm hiểu xem có tác dụng phụ hay không.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu