Những Thay Đổi Trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận

Luôn được thông báo cho quý vị

Mỗi 3 tháng, Ủy Ban Dược và Trị Liệu của CalOptima (CalOptima’s Pharmacy and Therapeutics (P&T) Committee) có thể thay đổi các loại thuốc trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận. Ủy ban này bao gồm các bác sĩ, dược sĩ, và họ quyết định những loại thuốc nào có trong danh sách thuốc.

Dưới đây là những thay đổi từ mỗi buổi họp. Xin hãy thảo luận với bác sĩ của quý vị về bất cứ sự thay đổi của loại thuốc nào có thể ảnh hưởng đến quý vị.

Tóm Tắt năm 2021

Tháng 8 năm 2021 Download PDF Icon Sự thay đổi trong danh sách thuốc được chấp thuận

Tháng 5 năm 2021 Download PDF Icon Sự thay đổi trong danh sách thuốc được chấp thuận

Tháng 2 năm 2021 Download PDF Icon Sự thay đổi trong danh sách thuốc được chấp thuận

Tóm Tắt năm 2020

Tháng 11 năm 2020  Download PDF Icon Sự thay đổi trong danh sách thuốc được chấp thuận

Tháng 8 năm 2020 Download PDF Icon Sự thay đổi trong danh sách thuốc được chấp thuận

Tháng 5 năm 2020 Download PDF Icon Sự thay đổi trong danh sách thuốc được chấp thuận

Tháng 2 năm 2020 Download PDF Icon Sự thay đổi trong danh sách thuốc được chấp thuận

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu