Medi-Cal

Quyền Hạn của Quý Vị

Open file folder icon

Cách báo cáo và giải quyết các vấn đề Nếu quý vị có quan ngại về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, quý vị có quyền nộp một than phiền (phàn nàn) hoặc khiếu nại.

Arrow Icon

Các quyền hạn và trách nhiệm của quý vị Là thành viên của CalOptima, quý vị có các quyền và trách nhiệm.

Download this file icon

Quyền riêng tư của quý vị Download PDF Icon Xem Thông Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư của CalOptima

Arrow Icon

Các tài liệu quan trọng khác Hỗ trợ ngôn ngữ, Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử và các thông tin hữu ích khác.

Triangle with exclamation point icon

Báo Cáo Các Vấn Đề về Tuân Thủ, Gian Lận hoặc Lạm Dụng Xin gọi Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-855-507-1805 (TTY 711) hoặc báo cáo hoạt động sử dụng Mẫu đơn Báo Cáo Tuân Thủ và Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) của chúng tôi. Mẫu đơn được bảo mật này có hướng dẫn cách để điền mẫu đơn và nơi gửi mẫu đơn. Quý vị không cần phải cung cấp tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu