Medi-Cal

Mẫu Đơn Than Phiền và Khiếu Nại

Xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây và bấm “Nộp” (“Submit”), sau đó xem xét lại mẫu đơn để chắc chắn là đúng. Khi mọi thứ đều đúng, bấm “Nộp” (“Submit”) lần nữa, và mẫu đơn sẽ được gửi đến chúng tôi. Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề gì khi điền mẫu đơn này, xin vui lòng gọi văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi ở số điện thoại dưới đây.

* = Phần Bắt Buộc

Friday, June 2, 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu