Members

Learn About the Member Portal

Your personal connection to us

Two women looking at a laptop computer screen

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị cho rằng là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi rất khuyến khích quý vị gọi cho Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-877-837-4417. Quý vị cũng có thể báo cáo bằng cách sử dụng mẫu đơn Báo Cáo Nghi Ngờ Gian Lận hoặc Lạm Dụng của CalOptima.

  • Trình thẻ ID thành viên CalOptima Medi-Cal của quý vị khi quý vị được chăm sóc ngoài giờ.
  • Gọi cho bác sĩ hoặc nhóm y tế của quý vị. Quý vị sẽ có thể nói chuyện với y tá hoặc một người có thể cho quý vị lời khuyên y tế trong vòng 30 phút sau cuộc gọi của quý vị. Quý vị có thể được yêu cầu đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện.
  • Có sẵn dịch vụ thông dịch viên cho quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không tốn chi phí.
  • Có sẵn dịch vụ thông dịch viên cho quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không tốn chi phí.
  • Có sẵn dịch vụ thông dịch viên cho quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không tốn chi phí.
  • Có sẵn dịch vụ thông dịch viên cho quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không tốn chi phí.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

 

Register for the member portal Be sure to have your member ID card with you. You will need details on it, such as your member ID number to register.

Arrow Icon

Biết cách để ghi danh Tìm hiểu xem nếu quý vị hội đủ điều kiện cho Medi-Cal và cách để nộp đơn.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu