OneCare (HMO D-SNP)

Sự Khởi Đầu

Chào mừng quý vị đến với OneCare (HMO D-SNP)

Technology Outage Information

CalOptima Health member services are available while we monitor the impact of a widespread technology outage. Please call 888-587-8088 (TTY 711) for member assistance.

OneCare (HMO D-SNP) là gì?

OneCare (HMO D-SNP) là một Chương Trình Medicare Advantage Những Nhu cầu Đặc biệt dành cho người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp, hội đủ điều kiện với Medicare và Medi-Cal. OneCare nghĩa là chăm sóc toàn diện. Tất cả các phúc lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị được đài thọ trong một chương trình duy nhất giúp quý vị nhận sự chăm sóc y tế mà quý vị cần dễ dàng hơn. Với OneCare từ CalOptima Health, quý vị có thể chọn từ hơn 1,500 bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa tại Quận Cam, là những người sẵn sàng phục vụ quý vị.

Không có lệ phí hàng tháng, và không có tiền khấu trừ. Chúng tôi cung cấp thuốc theo toa, sự đài thọ nhãn khoa, và nhiều phúc lợi khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên chở không giới hạn đến và về từ các buổi hẹn y tế của quý vị.

Để hội đủ điều kiện cho OneCare

Quý vị phải:

 • Sống tại Quận Cam
 • Có Medicare Phần A, B và D
 • Có Medi-Cal đầy đủ mà không có Phần Chia Sẻ Phí Tổn
 • Từ 21 tuổi trở lên

Để biết nếu quý vị hội đủ điều kiện, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare ở số điện thoại dưới đây.

Arrow Pointing Right Icon

Biết cách để ghi danh Tìm hiểu cách để nộp đơn.

Arrow Pointing Right Icon

Biết về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của OneCare.

Arrow Pointing Right Icon

Tham khảo các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về OneCare.

Arrow Pointing Right Icon

Thành viên mới nên bắt đầu tại đây Tìm hiểu 2 điều quý vị cần thực hiện ngay lập tức.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.