OneCare (HMO SNP)

Sự Khởi Đầu

Chào mừng quý vị đến với OneCare (HMO SNP)

OneCare (HMO SNP) là gì?

OneCare (HMO SNP) là một Chương Trình Medicare Advantage Những Nhu cầu Đặc biệt dành cho người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp, hội đủ điều kiện với Medicare và Medi-Cal. OneCare nghĩa là chăm sóc toàn diện. Tất cả các phúc lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị được đài thọ trong một chương trình duy nhất giúp quý vị nhận sự chăm sóc y tế mà quý vị cần dễ dàng hơn. Với OneCare từ CalOptima, quý vị có thể chọn từ hơn 1,500 bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa tại Quận Cam, là những người sẵn sàng phục vụ quý vị.

Không có lệ phí hàng tháng, và không có tiền khấu trừ. Chúng tôi cung cấp thuốc theo toa, sự đài thọ nhãn khoa, và nhiều phúc lợi khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên chở không giới hạn đến và về từ các buổi hẹn y tế của quý vị.

Để hội đủ điều kiện cho OneCare

Quý vị phải:

 • Sống tại Quận Cam
 • Có Medicare Phần A, B và D
 • Có Medi-Cal đầy đủ, không có Phần Chia sẻ Phí tổn
 • Không hội đủ điều kiện cho Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan)

Để biết nếu quý vị hội đủ điều kiện, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare ở số điện thoại dưới đây.

Arrow Pointing Right Icon

Biết cách để ghi danh Tìm hiểu cách để nộp đơn.

Arrow Pointing Right Icon

Biết về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của OneCare.

Arrow Pointing Right Icon

Tham khảo các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về OneCare.

Arrow Pointing Right Icon

Thành viên mới nên bắt đầu tại đây Tìm hiểu 2 điều quý vị cần thực hiện ngay lập tức.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Chúng tôi đang tiếp tục phục vụ các thành viên của mình thông qua các số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi, vì chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn để làm giảm khả năng lây lan của COVID-19. Các tòa nhà của chúng tôi không tiếp khách đến thăm.
 • Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.