OneCare (HMO D-SNP)

Những Phúc Lợi

Cách đặt hàng những vật dụng không kê toa (OTC)

Là một thành viên của CalOptima Health OneCare (HMO D-SNP), quý vị có một phúc lợi cho phép quý vị đặt hàng từ hàng trăm sản phẩm OTC mà quý vị có thể cần. Những sản phẩm mà quý vị chọn có thể được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện tới nhà của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một cuốn danh mục OTC liệt kê nhiều sản phẩm có sẵn.

Quý vị có thể đặt hàng bằng 3 cách dễ dàng

Trên mạng

Bằng Ứng dụng Di động


Tải xuống
ứng dụng di động OTC-Anywhere **

Icon - Call

Bằng điện thoại

Icon - Mail

Bằng đường bưu điện

* Bằng cách nhấp vào đường kết nối tới caloptima.conveyotcsolutions.com quý vị sẽ rời khỏi trang mạng chính thức của CalOptima Health. Những quy định áp dụng cho trang mạng chính thức của CalOptima Health có thể không giống như những điều khoản sử dụng cho những trang mạng khác. CalOptima Health không vận hành hay kiểm soát trang mạng được kết nối và không chịu trách nhiệm cho nội dung hay sự hoạt động của trang mạng đó.

Danh Mục và Các Hướng Dẫn Đặt Hàng Không Cần Toa (Over-the-Counter, OTC) Năm 2023  Tải xuống danh mục. Tìm hiểu cách đặt mua các sản phẩm Không cần toa qua mạng, bằng ứng dụng di động, qua điện thoại hay bằng đường bưu điện.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_23WEB001_2023_A (Accepted 9/20/2022)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.