OneCare (HMO SNP)

Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi

Hand Holding Heart Icon

Chúng tôi có mặt ở đây để trợ giúp

Nếu quý vị là thành viên OneCare (HMO SNP) hoặc OneCare Connect và cần được giúp đỡ về dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện, vui lòng gọi cho văn phòng Sức Khỏe Hành Vi CalOptima tại 1-855-877-3885. Người dùng TDD/TTY có thể gọi 1-800-735-2929. Đây là số điện thoại miễn phí làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

 

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng đường dây thông dịch ngôn ngữ.

Quý vị muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ ở địa điểm nào?

Các chi tiết của nhà cung cấp dịch vụ (không bắt buộc, để giới hạn phạm vi tìm kiếm)

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Chúng tôi đang tiếp tục phục vụ các thành viên của mình thông qua các số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi, vì chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn để làm giảm khả năng lây lan của COVID-19. Các tòa nhà của chúng tôi không tiếp khách đến thăm.
 • Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.