OneCare (HMO SNP)

Cách Ghi Danh

Quý vị có muốn ghi danh vào chương trình OneCare không?

Chúng tôi làm cho việc ghi danh được dễ dàng.

Thật đơn giản và dễ dàng để ghi danh vào OneCare (HMO SNP)! Quý vị có thể tải xuống một mẫu đơn ghi danh bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt và gửi đơn qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare ở các số điện thoại dưới đây.

Chúng tôi làm việc thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định. Để ghi danh vào OneCare, xin gọi số 1-800-960-9070. Người sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929.

Document with arrow pointing down icon

Mẫu Đơn Ghi Danh   Xin vui lòng in mẫu đơn này, để ghi danh cho chương trình OneCare và gửi qua đường bưu điện đến:

CalOptima
Attention: OneCare Customer Service
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Chúng tôi đang tiếp tục phục vụ các thành viên của mình thông qua các số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi, vì chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn để làm giảm khả năng lây lan của COVID-19. Các tòa nhà của chúng tôi không tiếp khách đến thăm.
 • Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.