OneCare (HMO SNO)

Tài Liệu cho Thành Viên

Những tài liệu quý vị có thể cần

Document with arrow pointing down icon

Tải xuống tài liệu minh định sự đài thọ của OneCare năm 2021  Tài liệu liệt kê dịch vụ nào được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Document with arrow pointing down icon

Tải xuống tài liệu minh định sự đài thọ của OneCare năm 2022  Tài liệu liệt kê dịch vụ nào được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Document with arrow pointing down icon

Tải xuống bản tóm tắt phúc lợi của OneCare năm 2021  Đây chỉ là một bản tóm tắt, xin vui lòng xem tài liệu minh định sự đài thọ của OC để có danh sách các phúc lợi đầy đủ.

Document with arrow pointing down icon

Tải xuống bản tóm tắt phúc lợi của OneCare năm 2022  Đây chỉ là một bản tóm tắt, xin vui lòng xem tài liệu minh định sự đài thọ của OC để có danh sách các phúc lợi đầy đủ.

Document with arrow pointing down icon

Tải xuống danh sách nhà cung cấp dịch vụ của OneCare năm 2021-22  Xin sử dụng danh sách nhà cung cấp dịch vụ để tìm bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, nhà thuốc hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác gần quý vị.

Arrow Pointing Right Icon

Danh sách thuốc được đài thọ của OneCare năm 2021 (danh sách thuốc) Danh sách này bao gồm các tiêu chuẩn của sự cho phép trước. Danh sách cũng có các tiêu chuẩn cho việc trị liệu từng bước.

Arrow Pointing Right Icon

Danh sách thuốc được đài thọ của OneCare năm 2022 (danh sách thuốc) Danh sách này bao gồm các tiêu chuẩn của sự cho phép trước. Danh sách cũng có các tiêu chuẩn cho việc trị liệu từng bước.

Document with arrow pointing down icon

Danh Mục và Các Hướng Dẫn Đặt Mua Thuốc Không Cần Toa (Over-the-Counter, OTC) Năm 2021  Tải xuống danh mục. Tìm hiểu cách đặt mua các sản phẩm thuốc không cần toa qua mạng, qua điện thoại hay qua đường bưu điện.

Document with arrow pointing down icon

Thông Báo Hàng Năm về Các Thay Đổi năm 2021  Đọc Thông báo Hàng năm về các Thay Đổi năm 2021.

Document with arrow pointing down icon

Thông Báo Hàng Năm về Các Thay Đổi năm 2022  Đọc Thông báo Hàng năm về các Thay Đổi năm 2022.

Arrow Pointing Right Icon

Các mẫu đơn thông dụng Có nhiều mẫu đơn quý vị có thể cần.

Document with arrow pointing down icon

Bảng xếp hạng chương trình OneCare năm 2021  Chương trình xếp hạng sao của Medicare xếp hạng tất cả các chương trình y tế và thuốc theo toa mỗi năm. Việc xếp hạng được căn cứ vào phẩm chất và việc thực hiện của chương trình.

Document with arrow pointing down icon

Bảng xếp hạng chương trình OneCare năm 2022  Chương trình xếp hạng sao của Medicare xếp hạng tất cả các chương trình y tế và thuốc theo toa mỗi năm. Việc xếp hạng được căn cứ vào phẩm chất và việc thực hiện của chương trình.

Arrow Pointing Right Icon

Những tài liệu quan trọng khác Xem Thông báo Quyền Riêng Tư, Thông báo Không Phân Biệt Đối Xử và những tài liệu khác.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Chúng tôi đang tiếp tục phục vụ các thành viên của mình thông qua các số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi, vì chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn để làm giảm khả năng lây lan của COVID-19. Các tòa nhà của chúng tôi không tiếp khách đến thăm.
 • Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.