Mẫu Đơn Điện Tử cho Yêu Cầu, Khiếu Nại hoặc Than Phiền của Thành Viên

Xin điền vào mẫu đơn dưới đây để yêu cầu một quyết định đài thọ, sự khiếu nại, hoặc nộp đơn than phiền chính thức cho bất cứ phần nào của sự chăm sóc hoặc dịch vụ mà quý vị nhận được từ OneCare. Xin nhấn vào nút “Nộp” để bảo đảm rằng thông tin của quý vị là đúng trước khi quý vị nộp đơn. Nếu quý vị có bất cứ vấn đề nào về việc điền vào mẫu đơn này, xin gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ OneCare ở số 1-877-412-2734. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929.

Nếu quý vị muốn có người nào đó đại diện cho quý vị, ngoài bác sĩ của quý vị, quý vị phải nộp một Mẫu Đơn Chỉ Định Người Đại Diện hoặc một hồ sơ hợp pháp đề cử một người đại diện cho quý vị.

* = Phần bắt buộc

Ngày Than Phiền:

Friday, February 23, 2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xin dành thời gian xem lại mẫu đơn này để thay đổi hoặc thêm những thông tin cần thiết. Nếu quý vị gặp bất cứ vấn đề gì khi điền mẫu đơn này, xin gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ OneCare ở số 1-877-412-2734.

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ những quan tâm của quý vị với OneCare. Xin tham khảo tài liệu Minh Định Sự Đài Thọ OneCare của quý vị để biết thêm thông tin về những quyền, sự đài thọ y tế và những dịch vụ có sẵn khi là thành viên.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.