OneCare (HMO D-SNP)

Quyền hạn và Trách nhiệm

Các thành viên OneCare có những quyền hạn và trách nhiệm nhất định.

Chương trình OneCare (HMO D-SNP) phải:

 • Cung cấp thông tin theo cách phù hợp với quý vị.
 • Luôn luôn đối xử với quý vị một cách công bằng và tôn trọng.
 • Bảo đảm rằng quý vị tiếp nhận các dịch vụ và thuốc được đài thọ của quý vị kịp thời.
 • Bảo vệ sự riêng tư cho thông tin sức khỏe cá nhân của quý vị.
 • Cung cấp cho quý vị thông tin về chương trình, hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ của chương trình và những dịch vụ được đài thọ của quý vị.
 • Hỗ trợ quyền đưa ra các quyết định về sự chăm sóc của quý vị.
 • Bảo đảm quyền của quý vị được nộp các than phiền và yêu cầu chúng tôi xem xét lại các quyết định mà chúng tôi đã đưa ra.
 • Tư vấn cho quý vị nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đang bị đối xử không công bằng hoặc quyền hạn của quý vị không được tôn trọng.
 • Cung cấp thêm thông tin cho quý vị về quyền hạn của quý vị.
 • Cho quý vị biết về các tiến trình, bao gồm khiếu nại và than phiền, với OneCare.

Quý vị có trách nhiệm:

 • Làm quen với các dịch vụ được đài thọ của quý vị và các quy định quý vị phải tuân theo để nhận được các dịch vụ được đài thọ.
 • Cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ sự đài thọ bảo hiểm y tế hoặc sự đài thọ thuốc theo toa nào khác ngoài OneCare.
 • Cho bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của quý vị biết rằng quý vị được ghi danh vào OneCare.
 • Giúp các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị bằng cách cung cấp cho họ thông tin, đưa ra các câu hỏi, và theo dõi sự chăm sóc của quý vị cũng là giúp cho quý vị.
 • Quan tâm đến người khác.
 • Thanh toán những gì quý vị còn nợ.
 • Cho chúng tôi biết nếu quý vị chuyển đi.
 • Gọi Văn Phòng Dịch Vụ để được trợ giúp nếu quý vị có câu hỏi hoặc quan ngại.
Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.