OneCare Connect

Phúc lợi

Cách đặt mua các sản phẩm không cần toa (OTC)

Là thành viên của CalOptima OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan), quý vị có phúc lợi cho phép quý vị được đặt mua từ hàng trăm sản phẩm không cần toa (over-the-counter, OTC) mà quý vị có thể cần. Các sản phẩm quý vị chọn có thể được gửi trực tiếp đến nhà quý vị qua đường bưu điện. Quý vị sẽ nhận được danh mục sản phẩm OTC liệt kê nhiều sản phẩm được cung cấp.

Quý vị có thể đặt mua theo 3 cách dễ dàng

Icon - Online

Trên mạng

Icon - Call

Qua điện thoại

Icon - Mail

Qua đường bưu điện

*Bằng cách nhấp vào liên kết đến caloptima.conveyotcsolutions.com quý vị sẽ rời khỏi trang mạng chính thức của CalOptima. Các quy định áp dụng cho trang mạng chính thức của CalOptima có thể không giống như các điều khoản sử dụng của các trang mạng khác. CalOptima không điều hành hoặc kiểm soát trang mạng được kết nối và không chịu trách nhiệm cho hoạt động hoặc nội dung của trang mạng đó.

Document with arrow pointing down icon

Danh Mục và Các Hướng Dẫn Đặt Mua Thuốc Không Cần Toa (Over-the-Counter, OTC) Năm 2022  Download PDF Icon Tải xuống danh mục. Tìm hiểu cách đặt mua các sản phẩm thuốc không cần toa qua mạng, qua điện thoại hay qua đường bưu điện.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
  • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
    1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
    711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.