OneCare Connect

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về OneCare Connect

OneCare Connect là gì?

Chương trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) làm cho việc nhận sự chăm sóc y tế mà quý vị cần dễ dàng hơn vì chương trình kết hợp phúc lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị trong một chương trình.

OneCare Connect có thể giúp quý vị như thế nào?

Việc tự tìm cách để nhận được đúng sự chăm sóc sức khỏe có thể là khó khăn cho quý vị. Với OneCare Connect, quý vị có sự trợ giúp từ một Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân (tiếng Anh là Personal Care Coordinator). Người này có thể trả lời những thắc mắc của quý vị và giúp quý vị nhận được những dịch vụ mà quý vị cần. OneCare Connect cũng cung cấp việc tiếp cận một số dịch vụ nhất định tại nhà và trong cộng đồng để giúp quý vị sống an toàn tại nhà.

Quý vị sẽ nhận được những dịch vụ nào?

OneCare Connect cung cấp những dịch vụ được Medicare và Medi-Cal đài thọ. Quý vị cũng nhận được sự chăm sóc cấp cứu toàn cầu, chăm sóc nha khoa, chăm sóc nhãn khoa, phúc lợi phòng tập thể dục và dịch vụ chuyên chở đến các dịch vụ y tế mà không tốn thêm chi phí cho quý vị. Xin vui lòng xem cẩm nang thành viên để biết thêm chi tiết.

Quý vị có hội đủ điều kiện cho OneCare Connect?

Hầu hết mọi người từ 21 tuổi trở lên, sống tại Quận Cam và có đầy đủ các phúc lợi Medicare và Medi-Cal, đều hội đủ điều kiện. Có một số trường hợp ngoại lệ. Nếu quý vị muốn biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không, xin gọi đường dây để ghi danh vào OneCare Connect ở số 1-855-705-8823, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Người sử dụng máy TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 711.

Làm sao để quý vị tham gia vào OneCare Connect?

Hầu hết mọi người không phải làm bất kỳ điều gì để tham gia. Nếu quý vị hội đủ điều kiện cho chương trình, quý vị sẽ tự động nhận được 3 thông báo qua đường bưu điện trước khi trở thành thành viên. Nếu quý vị muốn tự nguyện ghi danh trước khi quý vị nhận được các thông báo, xin gọi đường dây để ghi danh vào OneCare Connect ở số 1-855-705-8823, thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Người sử dụng máy TTY có thể gọi đường dây miễn phí tại 711.

Quý vị vẫn có thể khám với bác sĩ thường khám cho quý vị?

Đúng, quý vị có thể khi bác sĩ của quý vị là một phần của hệ thống của chúng tôi với hơn 8,000 bác sĩ. Nếu bác sĩ của quý vị không có trong hệ thống, quý vị có thể tiếp tục khám với bác sĩ trong một khoảng thời gian nếu bác sĩ của quý vị đồng ý làm việc với OneCare Connect.

Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ nào từ OneCare Connect?

Quý vị có một Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân có thể trả lời những thắc mắc của quý vị và sắp xếp sự chăm sóc y tế của quý vị. Quý vị cũng nhận trợ giúp bằng việc có một nhóm chăm sóc. Các bác sĩ của quý vị, các nhà cung cấp dịch vụ tại nhà và trong cộng đồng, và Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân làm việc với quý vị để tạo ra một kế hoạch chăm sóc phù hợp với quý vị.

OneCare Connect có để quý vị đưa ra những chọn lựa về sự chăm sóc sức khỏe của mình không?

Có. OneCare Connect muốn quý vị đóng vai trò tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị có thể chọn bác sĩ của mình và quyết định mức độ mà quý vị muốn làm việc với nhóm chăm sóc của mình. Quý vị cũng có thể thay đổi các bác sĩ mỗi 30 ngày.

Chi phí cho OneCare Connect là bao nhiêu?

Nếu hiện quý vị không thanh toán bất kỳ khoản nào để có Medicare và Medi-Cal thì cũng không có chi phí cho OneCare Connect. OneCare Connect có những khoản phụ phí nhỏ (co-payments) cho các thuốc được kê toa của quý vị.

Quý vị có thể thảo luận với ai về OneCare Connect?

Nếu quý vị có thắc mắc về việc tham gia OneCare Connect, xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Nếu quý vị đã là một thành viên, quý vị có thể gọi đường dây miễn phí của Văn Phòng Dịch Vụ ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TTY có thể gọi đường dây miễn phí tại 711. Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
  • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
    1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
    711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.