Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi

Hand Holding Heart Icon

Chúng tôi có mặt ở đây để trợ giúp

Nếu quý vị là thành viên OneCare (HMO SNP) hoặc OneCare Connect và cần được giúp đỡ về dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện, vui lòng gọi cho văn phòng Sức Khỏe Hành Vi CalOptima tại 1-855-877-3885. Người dùng TDD/TTY có thể gọi 1-800-735-2929. Đây là số điện thoại miễn phí làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

 

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng đường dây thông dịch ngôn ngữ. Xin Bấm Vào Đây để xem Minh Định của Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

Quý vị muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ ở địa điểm nào?

Các chi tiết của nhà cung cấp dịch vụ (không bắt buộc, để giới hạn phạm vi tìm kiếm)

Danh sách này có số những nhà cung cấp dịch vụ sau đây:

Loại Số Lượng
Các Nhà Cung Cấp Sức Khỏe Hành Vi 382
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.