OneCare Connect

Các Tài Liệu Quan Trọng Khác

Trợ giúp ngôn ngữ Download PDF Icon Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Quý vị có thể nhận dịch vụ thông dịch, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language) không tốn phí cho tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị không cần nhờ bạn bè hoặc người thân thông dịch cho quý vị.

Thông báo quyền riêng tư  Download PDF Icon Luật tiểu bang và liên bang yêu cầu CalOptima phải bảo vệ thông tin y tế của quý vị. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi giữ kín thông tin cá nhân của quý vị, và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị với người khác như thế nào và khi nào.

Thông báo không phân biệt đối xử  Download PDF Icon Phân biệt đối xử là trái với pháp luật. CalOptima tuân theo luật dân quyền của liên bang, và không phân biệt đối xử, ngăn chặn hoặc đối xử với các thành viên khác nhau vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Bản tin thông báo hàng năm Download PDF Icon Xin đọc những thông báo chúng tôi gửi cho quý vị qua đường bưu điện vào cuối mỗi năm.

Tiêu Chuẩn về việc Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc của CalOptima — Năm 2019 Download PDF Icon Miêu tả ngắn gọn của các tiêu chuẩn về việc tiếp cận dành cho các thành viên OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) của CalOptima.

Arrow Icon

Chính sách minh định có sẵn tốt nhất Xin đọc chính sách của Trung Tâm Các Dịch Vụ Medicare và Medicaid.

Xếp hạng chương trình OneCare Connect Download PDF Icon Chương trình xếp hạng sao của Medicare xếp hạng tất cả các chương trình y tế và thuốc theo toa mỗi năm. Việc xếp hạng được căn cứ vào phẩm chất và việc thực hiện của chương trình.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
  • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
    1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
    711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.